Προϋποθέσεις μυστηριακής κοινωνίας με τους ετερόδοξους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Voraussetzungen fur der Intercommunio minten unter Heterodoxen
Conditions of intercommunion with the heterodox
Προϋποθέσεις μυστηριακής κοινωνίας με τους ετερόδοξους

Χατζηκωνσταντίνου, Χάιδω Δημητρίου

Intercommunion or Intercommunio means the Eucharistic communion among heterodoxians. This is the narrowest significance of Intercommunion. Its narrow significance turns to the Worship communion the time its wide significance tends generally to the participation in Jesus Christ’ s Holy Body which is “Ecclesia”, the One, Saint, Catholic and Apostolic One. This follows the teaching of Christ the Savior passing to the Apostles and through them to Clergy, legally ordinated by them. Intercommunion is not feasible according to Gospel, Tradition of Church and Canon Law. There are a lot of reasons, ecclesiological distinct. The Ecumenical Synods have condemned such communion because it opposes the One Truth which leads through Holy Grace People to salvation. The problem is deep and is not located on surface. There must be some conditions to manage pure and essential communion. Their fulfillment contributes real embodiment to Jesus Christ’s One Body. • Common Faith based to the Creed being established by the Ecumenical Synods and being located in Gospel. The Holy Fathers have interpreted and supported it too. • Apostolic Succession which guarantees the unbroken continuation of Apostles teaching to the legally ordinated Bishops, Priests and Deacons. • Common Worship, common rites being varied in several local churches consisting the One Church. Unia is a problem added. • Common Administration, “Autocephalous” Church and its Organs such as Ecumenical Synods. • Orthodox Conscience among Clergy and Church’s Congregation means conservation of the teaching of God without any alterations which misquote and counterfeit Salvations possibilities.
Η Intercommunion ή Intercommunio είναι η μυστηριακή κοινωνία με τους ετεροδόξους στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η πιο στενή έννοια της Intercommunion. Στενή της έννοια είναι η κοινωνία στη Λατρεία και ευρεία της έννοια είναι η συμμετοχή στο Σώμα του Χριστού που είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή ακολουθεί τη διδασκαλία του Χριστού που πέρασε στους Αποστόλους και στον Κλήρο που χειροτονήθηκε κατόπιν από αυτούς. Η Intercommunion δεν είναι εφικτή σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση και τους Κανόνες της Εκκλησίας που επικυρώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους εξαιτίας διαφορών που υπάρχουν στις εκκλησιολογίες των ετεροδόξων. Το πρόβλημα είναι ζωτικής σημασίας και δεν περιορίζεται στην επιφάνεια. Προϋποθέσεις αληθινής και γνησίας ευχαριστιακής κοινωνίας είναι: • Η ενότητα στην Πίστη που βασίζεται στο Ευαγγέλιο, και οριοθετείται από τους Πατέρες της Εκκλησίας κατοχυρωμένη από τις Οικουμενικές Συνόδους. • Αποστολική Διαδοχή με κανονικά χειροτονημένο Κλήρο που εγγυάται την αδιάκοπη και ανόθευτη τήρηση και περιφρούρηση των αληθειών της πίστεως οδηγώντας στη σωτηρία τις ψυχές των πιστών συνεργεία της ζωοποιού Θείας Χάριτος. • Ενότητα Λατρείας με κοινές τελετές που διαφοροποιούνται στις τοπικές Εκκλησίες οι οποίες όμως αποτελούν τη Μία Εκκλησία του Χριστού. Η Ουνία αποτελεί επιπρόσθετο πρόβλημα. • Ενότητα Διοικήσεως με το Αυτοκέφαλο των Εκκλησιών, την ύπαρξη των Συνόδων και των τριών βαθμίδων του Ιερατικού Αξιώματος. • Ορθόδοξη Συνείδηση Κλήρου και πληρώματος της Εκκλησίας με επαγρύπνηση τήρησης ανόθευτων των δογμάτων της πίστεως ώστε τα μυστήρια να διατηρούν τη Θεία Χάρη που μεταδίδεται στους πιστούς οδηγώντας τους στη σωτηρία των ψυχών τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αποστολική διαδοχή
Κοινή πίστη
Intercommunio
Common faith
Κοινή λατρεία
Μυστηριακή κοινωνία
Common administartion
Common worship
Apostolic succesion
Orthodox conscience
Κοινή διοίκηση
Diviny liturgy-sacraments
Θεία ευχαριστία-μυστήρια
Ορθόδομη συνείδηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-20T09:14:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.