Η εκπαίδευση στα νέα βιβλία της γλώσσας του δημοτικού σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Education in the new language textbooks of primary school
Η εκπαίδευση στα νέα βιβλία της γλώσσας του δημοτικού σχολείου

Ευαγγελίδης, Γεώργιος Χρήστου

Έχοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν την «επίσημη γνώση», καθώς και την εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων στο Δημοτικό σχολείο τη σχολική χρονιά 2006-2007, η εργασία στοχεύει στην καταγραφή των τρόπων με τους οποίους οι συγγραφείς των νεοεισαχθέντων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Γλωσσικών σχολικών εγχειριδίων προσεγγίζουν το ζήτημα της εκπαίδευσης. Το βασικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός κάθε αναφοράς στην εκπαίδευση σε όλο το υπό μελέτη υλικό, το οποίο συνιστούν: τα Βιβλία του Δασκάλου, τα Βιβλία του Μαθητή και τα Τετράδια Εργασιών όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Η μελέτη των γλωσσικών εγχειριδίων της γλώσσας έγινε με τη μέθοδο της «Ανάλυσης Περιεχομένου», και με βάση το θέμα, το οποίο αναλύθηκε στις πέντε ακόλουθες θεματικές κατηγορίες, Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης, Σχολικές δραστηριότητες, Υλικοτεχνική Υποδομή, Σχολείο, Ιστορία της Εκπαίδευσης, οι οποίες εξειδικεύθηκαν σε περαιτέρω υποκατηγορίες με τη βοήθεια των δεδομένων που προέκυψαν. Καταγράφεται η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων της εργασίας. Η ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων δεν είναι όμως αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Τα ποσοτικά στοιχεία είναι, απλώς, ενδεικτικά της βαρύτητας που δίνουν οι συγγραφείς στα θέματα. Η παρουσίαση των ποιοτικών δεδομένων της εργασίας ακολουθεί την εξής δομή. Αρχικά κάθε θεματική κατηγορία εντάσσεται στο θεωρητικό της πλαίσιο. Ακολουθεί η καταγραφή και η ανάλυση των αναφορών στο υπό μελέτη υλικό και τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα. Η δομή αυτή εξυπηρετεί, καθώς ο μελετητής μπορεί να ανατρέξει ξεχωριστά σε όποια θεματική κατηγορία τον ενδιαφέρει. Οι τελικές συνοπτικές παρατηρήσεις αποτελούν τον επίλογο της εργασίας.
Given the fact that school textbooks constitute the “official knowledge” and taking into consideration the introduction of new textbooks in Primary School during the school year 2006-2007, this project is set up with the aim of recording the ways in which the authors of the new Language Textbooks approach the issue of education. The main interest of the current project is to locate every reference to education in the whole material which is comprised by the Teachers’ Books, the Students’ Books and the Activity Books of all Primary School classes. The study of the Language Textbooks has been based on the “Context Analysis” method and on the topic, which was analyzed into the following thematic categories, Characteristics of Education, School Activities, Material Substructure, School and History of Education. The above categories were further analyzed into subcategories with the help of new fact arising. Moreover, the project records the quantitative analysis of the facts although this is not the aim of it. The quantitative elements are just indicative of the emphasis the authors lay on the topics. The presentation of the qualitative facts of the project is based on the following structure. Firstly, every thematic category is placed in its theoretical context. Secondly, all references in the studied material are recorded and analyzed. Finally, the conclusions are recorded, too. This structure serves the needs of the reader who can go back to any thematic category is interested in. Concluding, the epilogue of the project consists of the final concise comments.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νέα γλωσσικά εγχειρίδια
Προσέγγιση της εκπαίδευσης
Charecteristics of education
New language textbooks
School activities
Σχολικές δραστηριότητες
Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου
Material substructure of school
Approach the issue of education
History of education
Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης
Ιστορία της εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-20T09:46:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.