δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εργαστηριακές ασκήσεις δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Lab excercices for computer networks

Παπαγεωργίου, Θωμάς Αντωνίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε με σκοπό να παράσχει τεχνογνωσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αναφορικά με την εγκατάσταση, δρομολόγηση και διευθέτηση του μεταγωγέα Catalyst 2960 και του δρομολογητή 800 της εταιρείας Cisco. Η εργασία χωρίζεται σε 3 διακριτές θεματικές ενότητες στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα δρομολόγησης και διευθέτησης του παραπάνω εξοπλισμού. Όλα τα κομμάτια κώδικα που παρουσιάζονται είναι δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες και χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός που περιγράφεται στις διάφορες ενότητες. Όλη η εργασία είναι δομημένη βήμα προς βήμα με παραδείγματα και ασκήσεις, προκειμένου να είναι ευκολότερη η κατανόηση από τον αναγνώστη. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται όλες οι βασικές εντολές για την διευθέτηση του μεταγωγέα 2960 καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης του από μηδενική βάση. Επίσης υπάρχουν ασκήσεις που αφορούν τα πρώτα στάδια της ασφάλειας όπως και της απόδοσης προνομίων σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Στη δεύτερη, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εγκατάσταση ενός εικονικού δικτύου (VLAN) και παρουσιάζεται ένα εκτενές παράδειγμα. Η τρίτη και τελευταία ενότητα πραγματεύεται την διευθέτηση του μεταγωγέα βάσει της τεχνολογίας ipv6, παρουσιάζοντας όλες τις χρήσιμες εντολές για την δρομολόγηση βασισμένη σε ipv6, την δημιουργία tunnels μέσω ipv4 και την συνεργασία με άλλους δρομολογητές.
The present diplomatic work has been developed in order to provide the know‐how to the Aristotle University, in regard to the installation, routing and configuration of the switch Catalyst 2960 and router of 800 of Cisco. The work is separated in 3 distinguishable thematic units, in which the steps of routing and configuration of the above equipment are described at greater length. All the pieces of code that are presented have been tested in real conditions and the equipment that is described in the various units has been used. The whole work is structured step by step with examples and exercises, so that the reader would have an easier comprehension. In the first unit, all the basic commands on the configuration of switch 2960 are presented, as well as the way of its installation by null base. Also there are some exercises that concern the first stages of safety and the attribution of privileges to different groups of users. In the second, great stress is put on the installation of virtual networks (VLAN) and an extensive example is presented. The third and last unit deals with the routing of the switch based on ipv6 technology, presenting all the useful commands on the routing based on ipv6, the creation of tunnels via ipv4 and the collaboration with other routers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Network installation
Switch
Configuration
Μεταγωγέας
Virtual LAN network
Lab exercises
Διευθέτηση
Εικονικό τοπικό δίκτυο
Εγκατάσταση δικτύου
Router
Δρομολογητής
Εργαστηριακές ασκήσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-22T09:11:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.