Static balance control and lower limb strength in woman with and without visual impairement

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύγκριση στατικής ισορροπίας και δύναμης των κάτων άκρων σε ενήλικες γυναίκες με και χωρίς προβλήματα όρασης
Static balance control and lower limb strength in woman with and without visual impairement

Θυμαρά, Μαρία Γεωργίου

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ισορροπίας και της μυϊκής δύναμης της ποδοκνημικής και του ισχίου σε ένα δείγμα τυφλών γυναικών. Εικοσιδύο γυναίκες συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν την έρευνα. Έντεκα γυναίκες με σοβαρά προβλήματα όρασης (ηλικίας: 33.5±7.9 έτη, ύψους 163±5 εκατοστά, βάρους 64.5±12.2 κιλά) και 11 γυναίκες με τυπική όραση (ηλικίας: 33.5±8.3 έτη, ύψους 164±6 εκατοστά, βάρους 61.9±14.5 κιλά) εκτέλεσαν τρεις διαφορετικές ασκήσεις αυξανόμενης δυσκολίας: την όρθια στάση για 1 λεπτό, τη στάση Romberg για 20 δευτρόλεπτα και τη στάση στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα. Οι συμμετέχοντες στέκονταν με γυμνό πόδι σε δύο πλατφόρμες δύναμης και αναλύθηκαν οι αποκλίσεις του Κέντρου Πίεσης των ποδιών (εύρος από άκρο σε άκρο του μέγιστου Κέντρου Πίεσης των ποδιών και η τυπκή απόκλιση του εκτοπίσματος του Κέντρου Πίεσης των ποδιών. Οι γυναίκες με τυπική όραση εκτέλεσαν τις ασκήσεις με ανοιχτά και κλειστά μάτια. Επίσης, εξακριβώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ στιγμιαίας- γωνιακής ταχύτητας και στιγμιαίας γωνιακής θέσης με τη χρήση ενός δυναμόμετρου (Cybex) για τους εκτείνοντες και τους καμπτήρες του γονάτου, καθώς επίσης, για τους πελματιαίους και τους ραχιαίους καμπτήρες. Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν το ότι ο έλεγχος της στατικής ισορροπίας ήταν χειρότερος στις γυναίκες με σοβαρά προβλήματα όρασης, κυρίως στο πλάγιο επίπεδο (οβελιαίο) σε σχέση με τις γυναίκες του τυπικού πληθυσμού. Ωστόσο, υπήρξε σημαντική αύξηση κυρίως στην πλάγια ταλάντωση στις γυναίκες του τυπικού πληθυσμού όταν εκτέλεσαν τις ασκήσεις με κλειστά μάτια. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ισομετρία (εκτός μίας γωνίας για τους ραχιαίους καμπτήρες της ποδοκνημικής) και στη σύγκεντρη δύναμη των κάτω άκρων μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα ενισχύουν την υπόθεση ότι η όραση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ισορροπίας στα άτομα με προβλήματα όρασης. Ενώ βρέθηκαν ίδια επίπεδα ισομετρικής και σύγκεντρης μυϊκής δύναμης στα κάτω άκρα, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης είχαν μεγαλύτερη ταλάντωση σε σχέση με τις γυναίκες του τυπικού πληθυσμού. Ωστόσο, όταν οι γυναίκες του τυπικού πληθυσμού εκτελούσαν τις στατικές ασκήσεις ισορροπίας με κλειστά μάτια, οι διαφορές στην πλάγια ταλάντωση έπαψαν να υφίστανται.
The aim of this study was the evaluation of ankle and hip muscle strength and balance in a sample of blind women. A total of 22 women volunteered to participate in this study. Eleven severe visually impaired women (age 33.5 ± 7.9 yrs; height 163 ± 5 cm; mass 64.5 ± 12.2 kg) and 11 women with normal vision (age 33.5 ± 8.3 yrs; height 164 ± 6 cm; mass 61.9 ± 14.5 kg) performed 3 different tasks of increasing difficulty: Normal Quiet Stance (NQS, 1min), Romberg Stance (RS, 20sec) and One Leg Stance (OLS, 10sec). Participants stood barefoot on two adjacent force platforms and the Center of Pressure (CoP) variations [peak-to-peak amplitude (CoPmax) and SD of the CoP displacement (CoPsd) were analyzed. Sighted (SE) participants performed the tests in Eyes Open (EO) and Eyes Closed (EC) conditions. Moment/angular velocity and moment/angular position relationships were also established using a Cybex dynamometer for knee extensors and flexors as well as for ankle plantar and dorsiflexors. The main result of this study was that static balance control was worse, mainly in the sagittal plane, in participants with severe visual impairment (referred to here as blind) than in sighted women. However, when sighted participants performed blindfolded the tests, mostly their medio/lateral sway increased significantly. No differences in isometric (apart one angle for plantarflexors) and concentric strength of the lower limbs between the two experimental groups were observed. In conclusion, our results strengthen the hypothesis that vision is the most important indicator of balance tasks in visually impaired individuals. For the same level of isometric and concentric strength in lower limbs, blind participants demonstrated a greater postural sway than sighted. However, when the sighted participants performed the static tasks blindfolded, differences with the blind disappeared in the medio/lateral direction.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Balance (Static)
Γυναίκες με προβλήματα όρασης
Blind woman or woman with visual impairment
Δύναμη (κάτω άκρων)
Γυναίκες τυπικού πληθυσμού
Woman without visual impairement
Force (down limbs)
Ισορροπία (στατική)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-22T11:32:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.