Evaluation of bearing capacity and strengthening of certain type of school

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου με βάση το σχέδιο 3 του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
Evaluation of bearing capacity and strengthening of certain type of school

Χατζηευστρατίου, Ευθαλία Κυριάκου

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι η αποτίμηση και η ενίσχυση ενός πρότυπου τύπου σχολικού κτιρίου. Το σχολείο συντίθεται από δύο κτίρια τα οποία διαχωρίζονται με κατασκευαστικό αρμό, αποτελούν όμως λειτουργικά ένα ενιαίο σύνολο. Στην εργασία εξετάζεται αποκλειστικά το ένα από τα δύο κτίρια. Ως στόχος της αποτίμησης και της ενίσχυσης επιλέχθηκε η «προστασία ζωής και περιουσίας των ενοίκων, με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής δράσης 10% σε 50 χρόνια» (Β1-β1, όπως ορίζεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.), ο οποίος ουσιαστικά συμπίπτει με το στόχο σχεδιασμού του ΕΑΚ2000. Για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και την ενίσχυση αυτού εφαρμόστηκε η ελαστική στατική μέθοδος με τη μεθοδολογία του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς (q), της οποίας οι γενικές αρχές, οι προϋποθέσεις και οι κανόνες εφαρμογής καθορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα ETABS v.8.4.9 και επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα SAP2000 και E-TOOLS. Η αποτίμηση έγινε για q=1,7 με τη θεώρηση ότι όλα τα δομικά στοιχεία είναι κύρια και με δυσκαμψίες μειωμένες με βάση τις προβλέψεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης με βάση την ελαστική στατική μέθοδο απέδειξαν εκτεταμένη ανεπάρκεια του κτιρίου. Για καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων, παρατίθεται σχέδιο της κάτοψης με σημειωμένα τα δομικά στοιχεία που χρήζουν ενίσχυσης. Συνεπώς, η ενίσχυση του κτιρίου κρίθηκε απαραίτητη και επιλέχτηκε ως μέθοδος ενίσχυσης η κατασκευή τοιχωμάτων. Η ανάλυση που ακολούθησε, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης, έγινε για q=3,5. Επίσης, παρατίθενται σχέδια όπου φαίνονται οι προτεινόμενες θέσεις των τοιχωμάτων, καθώς και οι απαιτούμενοι οπλισμοί αυτών.
The objective of this thesis, submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of the Postgraduate studies program of the Department of Civil Engineering 'Antiseismic Design of Structures' is the evaluation of bearing capacity and strengthening of a certain type of school. The school is constituted of two parts separated by a vertical joint. In the present thesis only one of the parts has been examined. The target of the evaluation and the reinforcement was the target B1 of Table 2.1 of 'ΚΑΝ.ΕΠΕ' -Greek Code for Structural Intervention- (protection of users’ life with overstepping possibility of the seismic action by 10% in 50 years time), which coincides with the prediction of EAK2000. The analysis was performed with the ETABS v.8.4.9 program, due to the need of the E-TOOLS program. The SAP2000 program was also used. The assessment was done with the elastic static analysis and the method of q-factor, using the ETABS program. The analysis was carried out for q=1.7 assuming that all elements were primary and that they maintain the stiffness that 'KAN.EΠΕ.' (§4.4.1.3) assign. The results of the elastic static method indicated extensive insufficiency of the building. For better presentation, drawings with the elements, which have to be strengthened, are attached. The method of reinforcement that was suggested consisted of the construction of five concrete walls. The analysis after the reinforcement carried out for q=3.5. In addition, drawings that show the suggested locations of the walls and their reinforcements have been attached.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Evaluation
Strengthening
ΚΑΝ.ΕΠΕ.
School
Αποτίμηση
Δείκτης συμπεριφοράς
Σχολείο
Οπλισμένο σκυρόδεμα
q-factor
Ενίσχυση
Reinforced concrete

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-27T11:49:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.