Σύνθεση και μελέτη τριοργανοκασσιτερικών ενώσεων με αμινο-υποκατεστημένες θειοφαινόλες: μελέτη των 2-,3- και 4-[3-φαινυλπροπ-2-ενυλιδενεαμινο] θειοφαινολών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Synthesis and study of triorganotin compounds of amino-substituted thiophenols: study of 2-,3- and 4-[3-phenylprop-2-enylideneamino]thiophenols
Σύνθεση και μελέτη τριοργανοκασσιτερικών ενώσεων με αμινο-υποκατεστημένες θειοφαινόλες: μελέτη των 2-,3- και 4-[3-φαινυλπροπ-2-ενυλιδενεαμινο] θειοφαινολών

Πιλιτζίδου, Αναστασία Ιωάννη

Στην διατριβή παρουσιάζεται η σύνθεση μιας σειράς τριοργανοκασσιτερικών ενώσεων του τύπου R3SnL όπου την θέση του R έχουν οργανικές ομάδες που εμφανίζουν ποικιλία στερικών και ηλεκτρονιακών φαινομένων (συγκεκριμένα, μεθυλο, Me, βουτυλο, Bu, κυκλοεξυλο, Cy, φαινυλο, Ph και βενζυλο, Bz) ενώ ο τέταρτος δότης L που είναι συναρμοσμένος στον τετρασθενή κασσίτερο είναι κάποιο από τα αποπρωτονιωμένα ανιόντα της 2-, 3- ή 4-[3-φαινυλπροπ-2-ενυλιδενεαμινο] θειοφαινόλης. Τα μόρια αυτά παρασκευάσθηκαν με την συμπύκνωση της αντίστοιχης αμινο- υποκατεστημένης θειοφαινόλης και κιναμμωμικής αλδεϋδης. Οι οργανοκασσιτερικές ενώσεις μελετήθηκαν με ποικιλία φασματοσκοπικών μεθόδων καθώς και υπολογιστικά με σύγχρονες ημιεμπειρικές κβαντομηχανικές μεθόδους, με σκοπό την διερεύνηση της δομής τους και της πιθανής εφαρμογής τους σε διαδικασίες όπου απαιτούνται υγροί κρύσταλλοι. Οι ενώσεις είναι στην πλειονότητά τους άμορφες στερεές, διαλυτές σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες και εμφανίζουν κάποιες ιδιότητες που μπορεί να επιτρέψουν, όχι στις ίδιες αλλά σε παράγωγά τους την χρήση τους ως υλικά σε εφαρμογές υγρών κρυστάλλων. Οι υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ταυτίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς τα φασματοσκοπικά δεδομένα των ενώσεων που μελετήθηκαν και για τον λόγο αυτό κρίνονται ικανές να δώσουν αντίστοιχα στοιχεία και για παράγωγα των ενώσεων αυτών που θα μελετηθούν στο μέλλον.
In the present work there is presented and discussed the synthesis of a series of triorganotin compounds of the general formula R3SnL where R stands for organic groups which reveal a variety of steric and electronic phenomena (namely, methyl, Me, butyl, Bu, cyclohecyl, Cy, phenyl, Ph and benzyl, Bz) while the fourth donor coordinated to the tetravalent tin is one of the deprotonated anions of 2-, 3- or 4-[3-phenylprop-2-enylideneamino]thiophenol. These ligands were prepared by condensation of the appropriate amino- substituted thiophenol with cinnamaldehyde. The organotin compounds were studied by a variety of spectroscopic methods as well as computationally using modern semiempirical quantum chemical methods, aiming at the unraveling of their structure and their possible use in liquid crystal applications. The compounds are in their majority amorphous solids, soluble in some organic solvents and reveal some properties which may allow, not them but some suitable derivativies, to be used in liquid crystal applications. The computational methods applied correlate very well with the spectral data of the studied compounds and for this reason they are considered as being suitable in providing the corresponding evidence for the derivatives of the studied compounds which will be synthesized and studied in the future.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Thiophenols
Ιμίνες
Imines
Spectroscopic study
Computational study
Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
Organotin compounds
Θειοφαινόλες
Υπολογιστική μελέτη
Φασματοσκοπική μελέτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-02T08:41:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.