The man as protrayed in piercies of modern greek literature in the first three classes of Greek High School

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εικόνα του άνδρα στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του γυμνασίου
The man as protrayed in piercies of modern greek literature in the first three classes of Greek High School

Θεοχαρίδης, Κωνσταντινος Ελευθερίου

This thesis sets out to explore the construction of masculinity in the school textbooks of Greek literature, which are used in Greek junior high schools. More specifically, I examine the following aspects: firstly, the notion of manhood and the depiction of masculinity as is emerged from and constructed in the related textbooks; secondly, the roles, the relationships, the special features and the characteristics undertaken and developed by men when it comes to their private as well as their public life. The primary material of my study is the school textbooks which are currently used for the teaching of literature in the junior high school. These textbooks, which bear the title ‘Passages of Modern Greek Literature’ were first introduced in the curriculum in 2006-7, and are unfailingly used ever since. Employing the method of qualitative content analysis, I drew the following conclusions. Firstly, the image of man is clearly improved in terms of the roles which he undertakes. The same may be argued for the relationships of the man, his behaviour, and features of his personality. Secondly, these expansion of the men’s roles remain never the less limited and incomplete, as it makes use only over part of the characteristics of the male personality and it is thus confined only in his intra- and extra-domestic roles. In addition, the predominant depiction of masculinity depends on stereotypical and clear-cut views, while the type of the nuclear patriarchal family is still the most frequent.Thirdly, the public roles of the man are still predominant, highly traditional, and inflexible. Men seem to be trapped between traditional and new roles. A paradigm of the this polarity may be seen in the type of the breadwinner in contrast to males who attempt to be more extrovert.Finally, the textbooks of Greek literature which are currently used in the junior high school register that the overwhelming majority of authors are men, the selected passages do not demonstrate effectively gendered changes in society, and contemporary literature is almost unrepresented.
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απεικονίσεων του ανδρισμού στα σχολικά εγχειρίδια της λογοτεχνίας του Γυμνασίου. Ειδικότερα, ερευνώ: α) την εικόνα του άνδρα και τις απεικονίσεις του ανδρισμού/ ανδρισμών που αναδύονται και διαμορφώνονται στα υπό εξέταση σχολικά βιβλίαβ) τους ρόλους, τις σχέσεις και τα χαρακτηριστικά που αναλαμβάνει και αναπτύσσει ο άνδρας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο.Αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσαν τα σχολικά βιβλία που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, «τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», τα οποία εισήχθησαν και διδάχθηκαν για πρώτη φορά στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006-2007.Από την ανάλυση του υλικού της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, διεξήχθησαν τα παρακάτω συμπεράσματα: Α) Σε σχέση με παλαιότερες έρευνες, η εικόνα του άνδρα εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη όσον αφορά τους ρόλους που αναλαμβάνει, τις σχέσεις που αναπτύσσει, τις συμπεριφορές που εκδηλώνει και, τέλος, τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την προσωπικότητά του. Β) Η βελτίωση αυτή ωστόσο παραμένει περιορισμένη, καθώς η διεύρυνση αφορά μόνο ένα μέρος των χαρακτηριστικών της ανδρικής προσωπικότητας και εντοπίζεται κυρίως στους οικογενειακούς και εξωοικογενειακούς ρόλους. Επιπρόσθετα, εξακολουθούν να υπερισχύουν ισχυρές ηγεμονικές και παραδοσιακές απεικονίσεις του ανδρικού φύλου που στηρίζονται σε στερεοτυπικές και διχοτομικές αντιλήψεις, ενώ κυρίαρχη παραμένει η μορφή της πυρηνικής πατριαρχικής οικογένειας. Γ) Επιπλέον, στο δημόσιο χώρο οι ρόλοι που αναλαμβάνει ο άνδρας εξακολουθούν να παραμένουν κυρίαρχοι, εξαιρετικά παραδοσιακοί και άκαμπτοι. Οι άνδρες εμφανίζονται παγιδευμένοι ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο, ανάμεσα σε ρόλους, όπως αυτόν του κουβαλητή και αυτού που προσπαθεί να εκφραστεί και να μοιραστεί.Δ) Τέλος, στα εν χρήσει σχολικά βιβλία της λογοτεχνίας του Γυμνασίου παρατηρούμε ότι: α) η συντριπτική πλειονότητα των συγγραφέων εξακολουθούν να παραμένουν άνδρες, β) η επιλογή των αποσπασμάτων δεν αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έμφυλες αλλαγές της σύγχρονης πραγματικότητας και, γ) η σύγχρονη λογοτεχνία υποαντιπροσωπεύεται.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Text book analysis
Ανδρικές σπουδές φύλου
Φύλο και λογοτεχνία
Quantitative content analysis
Σπουδές φύλου
Gender and literature
Ανδρισμός/οί
Ανάλυση σχολικών εγχειριδίων
Mens studies
Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
Gender studies
Masculinities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-05T09:48:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.