δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εξέλιξη της αλυσίας αξίας-από την αλυσίδα αξίας στο δίκτυο αξίας
From value chain to value network

Παπαγιάννης, Αθανάσιος Παναγιώτη

Ιn today’s globalized markets, the competition between the enterprises is performed through the supply chains, while the tendency towards development of modern Logistics systems is concerned as an urgent issue.In the last years, the most important evolution, in the broad area of Logistics, was the recognition that the value chain has been reformed in a new organizational structure: the value network. This network distributes value through complex and dynamic transactions between one or more enterprises, customers, providers and the society. These involving parts are being connected with more than just simple transactions of goods and services and their goal is the customer’s efficient satisfaction. The coordination of all these parts constitutes a challenge for the supply chain management.Taking into consideration the value network, the basic operations of an enterprise, such as the design, manufacturing, storage facilities and transmission of goods have a different importance. Nowadays, enterprises should implement those techniques which enhance their effectiveness and the efficiency and simultaneously to correspond quickly to any differentiate need of their customers.The main scope of this thesis is the examination of the most important tasks which are related with the value chain and the value network. More specifically, it studies the evolution of value chains under changes held in modern enterprises and analyzes techniques of value transfer throughout value networks.
Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες αγορές, ο ανταγωνισμός των εταιρειών δεν είναι πλέον σε επίπεδο εταιρειών αλλά μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η τάση για ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων Logistics θεωρείται ολοένα και περισσότερο επιτακτική.Η σημαντικότερη εξέλιξη που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Logistics είναι η αναγνώριση ότι πλέον η αλυσίδα αξίας (value chain) έχει αναμορφωθεί σε ένα νέο οργανωσιακό σχήμα, το δίκτυο αξίας (value network), το οποίο δημιουργεί αξία μέσω πολύπλοκων δυναμικών συναλλαγών μεταξύ μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και της κοινωνίας. Αυτά τα εμπλεκόμενα μέρη συνδέονται μεταξύ τους με περισσότερο από απλές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και ο στόχος τους είναι η παροχή ενός αποτελεσματικότερου τρόπου ικανοποίησης του πελάτη. Ο συντονισμός όλων αυτών των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί μια πρόκληση για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.Υπό το πρίσμα του δικτύου αξίας, οι βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων όπως ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η αποθήκευση και η μεταφορά των προϊόντων αποκτούν διαφορετική σημασία.Πλέον πρέπει να εφαρμόζονται τεχνικές οι οποίες να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, με γνώμονα πάντα την γρήγορη απόκριση στην κάθε διαφοροποιημένη επιθυμία των πελατών τους.Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία σκοπό έχει την διερεύνηση των σημαντικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας και το δίκτυο αξίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανεξάρτητη τηματοποίηση
Modularization
Wireless technologies
Customer value
Value chain
Πελατειακή αξία
Δίκτυο αξίας
Value network
Διαδικασίες προστιθέμενης αξίας
Αλυσίδα αξίας
Ασύρματες τεχνολογίες
Value added processes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-10T11:24:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.