Κινηματική ανάλυση της εκκίνησης και της επιτάχυνσης στους δρόμους ταχύτητας: Συγκριτική μελέτη μεταξύ του δρόμου ταχύτητας των 100 - 110m με εμπόδια και του δρόμου ταχύτητας των 100

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Kinematic analysis of the start and the acceleration phase of the track sprinting events. Comparative study between 100-110m with hurdles and 100m
Κινηματική ανάλυση της εκκίνησης και της επιτάχυνσης στους δρόμους ταχύτητας: Συγκριτική μελέτη μεταξύ του δρόμου ταχύτητας των 100 - 110m με εμπόδια και του δρόμου ταχύτητας των 100

Ταμπάκης, Κλέαρχος Δημητρίου

Σκοπός της έρευνας ήταν ή σύγκριση των κινηματικών παραμέτρων της εκκίνησης και των πρώτων πέντε διασκελισμών της φάσης επιτάχυνσης, μεταξύ των δρόμων ταχύτητας των 100-110m με εμπόδια και των 100m. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα δρομείς ταχύτητας των 100-110m με εμπόδια και δέκα δρομείς ταχύτητας των 100m. Κάθε συμμετέχοντας ύστερα από πυροβολισμό εκτέλεσε τρεις μέγιστες προσπάθειες εκκίνησης και επιτάχυνσης (μέχρι τα 10μ για τους δρομείς των 100m και πέρασμα πρώτου εμποδίου για τους δρομείς των 100-110m με εμπόδια). Για την καταγραφή των προσπαθειών χρησιμοποιήθηκαν δύο ψηφιακές βιντεοκάμερες (JVC GR-DVL 9600 EG, Victor Company Japan) με συχνότητας καταγραφής 100 πεδίων/sec. Ακολούθησε κινηματική και στατιστική ανάλυση της εκκίνησης και των πρώτων πέντε διασκελισμών της φάσης επιτάχυνσης, της καλύτερης προσπάθειας. Κατά τη διάρκεια της διπλής στήριξης στα μπλοκ του βατήρα, οι δρομείς των 100-110m με εμπόδια παρουσίασαν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στήριξης και κατακόρυφη μετατόπιση του ΚΜΣ, σε σχέση με τους δρομείς των 100m (P < 0,05). Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στο ύψος του ΚΜΣ κατά την επαφή και απώθηση του ποδιού στους πέντε πρώτους διασκελισμούς, στο μήκος του τέταρτου και πέμπτου διασκελισμού, στην οριζόντια απόσταση μεταξύ της κάθετης προβολής του ΚΜΣ και της γραμμής εκκίνησης κατά τη στιγμή της επαφής στον τέταρτο και πέμπτο διασκελισμό, στο χρόνο επαφής του τρίτου διασκελισμού, στο χρόνο πτήσης του πέμπτου διασκελισμού και την κατακόρυφη ταχύτητα απογείωσης στον πέμπτο διασκελισμό, με τους δρομείς των 100-110m με εμπόδια να παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τους δρομείς των 100m (P < 0,05). Η προσπάθεια γρήγορης ανύψωσης του ΚΜΣ των δρομέων των 100-110m με εμπόδια, κατά τη διάρκεια της διπλής στήριξης στο βατήρα εκκίνησης, δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τον βασικό σκοπό για βέλτιστη ανύψωση του ΚΜΣ τους, μέχρι τον πέμπτο διασκελισμό της επιτάχυνσης. Θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό η κύρια προσπάθεια ανύψωσης του ΚΜΣ να πραγματοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε διασκελισμών της φάσης επιτάχυνσης.
The purpose of this study was to examine the relationship between the start and the first five strides of 100-110m with hurdles and 100m. Ten sprinters of 100-110m with hurdles and ten sprinters of 100m after shooting performed three maximum attempts (start and acceleration until 10m for the sprinters of 100m and first hurdle passing for the sprinters of 100-110m with hurdles) and the best one was selected for analysis. Two cameras (JVC GR-DVL 9600 EG, Victor Company, Japan) with sampling frequency 100 frame/sec were used. A kinematic and statistic analysis of start and first five steps of acceleration phase was follow for the two groups. During the start face at the double standing on the starting block, the sprinters of 100-110m with hurdles showed greater standing time and vertical shift of BCM, than the sprinters of 100m (P < 0,05). During the first steps of acceleration face, the two groups were found to be different in the height of BCM at the point of touch down and take off, in the length of fourth and fifth step, in the linear position of BCM from start line at the fourth and fifth step, in the touch time of third step, in the flight time of fifth step and in the vertical velocity at take off point of fifth step, with the sprinters of 100-110m with hurdles to show greater values than the sprinters of 100m (P < 0,05). It appears that the early shift of the BCM for the sprinters of 100-110m with hurdles at the double standing on the starting block has not positively relation with the aim for optimum elevation of the BCM at the fifth stride of acceleration phase. It will be most effectively the elevation of the BCM to take part during the first five steps of acceleration phase.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Acceleration phase
Κινηματική ανάλυση
Φάση επιτάχυνσης
Φάση εκκίνησης
100-110 m with hurdles
100m sprint
Sprint start
Kinematic analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-12T10:03:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.