Ανάλυση λειτουργίας τρανζίστορ διέλευσης για οδήγηση φορτίων RC

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Analysing the operation of a pass transistor driving an rc load
Ανάλυση λειτουργίας τρανζίστορ διέλευσης για οδήγηση φορτίων RC

Βαρναβίδου, Χριστίνα Βαρνάβα

The purpose of this thesis is the development of simple mathematical models which will demonstrate as successfully as possible, the function of Νmos transistor which drives the p model of a circuit. Such techniques are considered to be necessary since such circuits consist of the main electronic elements. Therefore, the simplest and the fastest the study of its operation the easiest and fastest will be the simulation of a digital integrated circuit. In chapter 1 the RC model is mentioned and the description of the following analysis is pursued. In Chapter 2 there is a more detailed analysis of the model, which includes a reference to the technology of Nmos transistor that will be used, the nature of the voltage that will be applied on transistor’s entrance and the mathematical equations that describe its operation. Moreover, the possible cases it covers are pointed out, each one of them is examined and the equations that model them are given.In the third chapter, examples that result from the change of the rise time of rising input ramp that is applied to the gate of the transistor width or with the change of width w of width Nmos transistor or with the change of capacitance of the output charge and the resistance change R are given. These specific results enable us to judge whether the applied method is valid and then the conclusions reached are stated.Finally, in chapter 4, an overview of the study is made and the results of the work are pointed out.
Ο βασικός στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, είναι η ανάπτυξη απλών μαθηματικών μοντέλων τα οποία θα περιγράφουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Νmos τρανζίστορ το οποίο οδηγεί το π-model ενός RC φορτίου. Η ύπαρξη τέτοιων τεχνικών κρίνεται αναγκαία μιας και τέτοιου είδους κυκλώματα αποτελούν κύρια ηλεκτρονικά στοιχεία ψηφιακών κυκλωμάτων, οπότε όσο πιο απλή και γρήγορη είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του τόσο πιο εύκολη και γρήγορη θα είναι στη συνέχεια η προσομοίωση μεγάλων ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Έτσι στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο RC π-model και μια γενική περιγραφή της μελέτης που θα ακολουθήσει παρακάτω. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια πιο αναλυτική περιγραφή του μοντέλου, η οποία συμπεριλαμβάνει αναφορά στην τεχνολογία στην οποία ανήκει το Νmos τρανζίστορ που θα χρησιμοποιήσουμε, στη μορφή της τάσης που θα εφαρμοστεί στην πύλη του τρανζίστορ και στις μαθηματικές εξισώσεις οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, διακρίνουμε τις δυνατές περιπτώσεις τις οποίες περιλαμβάνει, μελετούμε την καθεμία από αυτές και δίνουμε τις εξισώσεις που τις μοντελοποιούν.Στο 3ο κεφάλαιο παραθέτουμε παραδείγματα που προκύπτουν με αλλαγή του χρόνου ανόδου τ της βηματικής εισόδου που εφαρμόζεται στην πύλη του τρανζίστορ ή με αλλαγή του πλάτους W του πλάτους του Nmos τρανζίστορ ή με αλλαγή της χωρητικότητας του πυκνωτή εξόδου ή με μεταβολή της αντίστασης R. Τα παραδείγματα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε κατά πόσο η μέθοδος που εφαρμόζουμε είναι αξιόπιστη και καταγράφουμε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε.Τέλος στο 4ο κεφάλαιο γίνεται σύνοψη της μελέτης και καταγράφονται τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τρανζίστορ διέλευσης
Pass transistor
Rc load
Μοντελοποίηση
Operation analysis
Modeling
Ανάλυση λειτουργίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-13T12:26:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.