Η επίδραση του χρώματος στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Shade effect on depth on cure of composite resins
Η επίδραση του χρώματος στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών

Διονυσόπουλος, Δημήτριος Παύλου

Η χρησιμοποίηση των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών για την αποκατάσταση τερηδονισμένων δοντιών, ιδιαίτερα οπισθίων, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το βάθος πολυμερισμού μιας σύνθετης ρητίνης καθώς και ο βαθμός του πολυμερισμού είναι δύο σημαντικές ιδιότητες. Το βάθος πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων εμφρακτικών ρητινών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η σύνθεση των fillers, η χημική σύσταση της ρητίνης, το χρώμα , η διαπερατότητα, ο καταλύτης και η περιεκτικότητα του, η ένταση και η κατανομή του φάσματος της φωτεινής πηγής και η διάρκεια ακτινοβόλησης. Ο σκοπός της εργαστηριακής αυτής μελέτης ήταν: 1) ο προσδιορισμός της επίδρασης της απόχρωσης τριών σύγχρονων σκευασμάτων σύνθετων ρητινών στο βάθος πολυμερισμού των υλικών αυτών, με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευών πολυμερισμού, 2) να βρεθεί πως το βάθος πολυμερισμού των αποχρώσεων Α2 και Α3, που υπάρχουν και στις τρείς σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν, επηρεάζεται από το είδος της σύνθετης ρητίνης και τα χαρακτηριστικά της συσκευής πολυμερισμού και 3) η εξέταση αν οι σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ISO για το βάθος πολυμερισμού. Οι σύνθετες ρητίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η νανοϋβριδική Filtek Supreme XT (3M ESPE) στις αποχρώσεις Α1Β, Α2Β, Α3Β, Α3,5Β, Α2D και ΥΤ, η μικροϋβριδική Filtek Z250 στις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3,5 Α4, UD και I και η Filtek Silorane που ανήκει στις σιλοράνες στις αποχρώσεις Α2, Α3, Β2 και C2. Οι συσκευές πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE). Για τον καθορισμό του βάθους πολυμερισμού των διαφόρων χρωμάτων των τριών σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια διαστάσεων 8mm μήκους 4mm διαμέτρου, με τη χρησιμοποίηση κυλινδρικού καλουπιού από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο χωριζόταν σε δύο ίσα τμήματα και στο κέντρο του υπήρχε κενός κυλινδρικός χώρος με διάμετρο 4mm και μήκος 8mm. Όλα τα υλικά πολυμερίστηκαν για χρονικά διαστήματα που προτείνει ο κατασκευαστής για τη συγκεκριμένη συσκευή πολυμερισμού, που ήταν για τις συσκευές αλογόνου 40sec και για τη συσκευή LED 20sec. Τα δοκίμια αφαιρέθηκαν από το καλούπι και με παχύμετρο ακριβείας ± 0,01mm μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού, μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους, όπως περιγράφηκαν από την προδιαγραφή του ISO 4049. Οι μετρήσεις αναλύθηκαν στατιστικά με τις μεθόδους One Way ANOVA και Two Way ANOVA. Για τον καθορισμό αν τα υλικά είναι επαρκή στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 4049:2000 για το βάθος πολυμερισμού εφαρμόστηκε το κριτήριο επιτυχία/αποτυχία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών που μελετήθηκαν επηρεάστηκε σημαντικά από την απόχρωση της σύνθετης ρητίνης και από το είδος της συσκευής πολυμερισμού. Το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού παρουσίασαν οι κοπτικές διαφάνειες (YT και I) και το μικρότερο βάθος οι αποχρώσεις της οδοντίνης (Α2D και UD). Οι σύνθετες ρητίνες όλων των τύπων με αποχρώσεις Α2 και Α3, παρουσίασαν διαφορετικό βάθος πολυμερισμού ανεξάρτητα από τη συσκευή πολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα του κριτηρίου επιτυχία/αποτυχία που εφαρμόστηκε έδειξαν ότι όλες οι σύνθετες ρητίνες που μελετήθηκαν εναρμονίζονται με την προδιαγραφή του ISO 4049:2000 για το βάθος πολυμερισμού.
The purpose of this study was to assess the effect of shade on depth of cure of three different composite resins using three different light sources and to investigate whether the depth of cure of these composite resins met the ISO-defined depth of cure requirement. Three composite resins were used in this study: 1) Filtek Supreme (3M ESPE) (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A2D and YT) 2) Filtek Z250(3M ESPE) (A1, A2, A3, A3,5, A4, UD, I) 3) Filtek Silorane (3M ESPE) (A2, A3, B2, C2). Three light sources were used in this study: Ledemetron (Kerr), Elipar 2500 (3M ESPE), Elipar Visio (3M ESPE). A stainless steel mould (8mm long, 4mm in diameter) was used for the preparation of the cylindrical resin specimens. The mould was filled with the test material and light cured with the light curing devices. The specimens were removed from the mould, the soft restorative material was removed from the bottom of the mould and the height of the cylinder of the cured material was measured with a micrometer to an accuracy of ±0.01mm. The results showed statistically significant difference among shades, in favour of the lighter shades for the three composite resins used. All composite resins used in this study met the ISO standard depth of cure requirement of 1,5mm.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύνθετη ρητίνη
Χρώμα
Curing light
Συσκευή πολυμερισμού
Composite resins
Βάθος πολυμερισμού
Depth of cure
Shade

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-18T09:17:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.