Βέλτιστος σχεδιασμός γενικευμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Optimal design of generalized supply chains
Βέλτιστος σχεδιασμός γενικευμένων εφοδιαστικών αλυσίδων

Καβαρδίνα, Μαρία Αντωνίου

Ο βέλτιστος σχεδιασμός των δικτύων των εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο μελέτης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο μεικτού ακέραιου-γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για το σχεδιασμό της γενικευμένης εφοδιαστικής αλυσίδας σε μη δυναμικό περιβάλλον. Η προτεινόμενη προσέγγιση εξετάζει τη μοντελοποίηση μιας γενικευμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, εστιάζοντας στη συστηματικήολοκλήρωση θεμάτων παραγωγής και διανομής. Μέσω του μοντέλου γίνεται μια προσπάθεια ενοποίησης των στρατηγικών και των λειτουργικών αποφάσεων με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Αβεβαιότητα στη ζήτηση των προϊόντων λαμβάνεται υπόψη με τη χρήση σεναρίων ζήτησης. Ενα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι ότι δε βασίζεται στον "εκ των προτέρων" χαρακτηρισμό των κόμβων και τον προσδιορισμό του απαιτούμενου αριθμού τους, αλλά αποφασίζει το ίδιο, πόσοι κόμβοι θα χρειαστούν και αν αυτοί θα λειτουργήσουν ως μονάδες παραγωγής, ως αποθηκευτικοί χώροι ή και τα δυο. Τέλος, το μοντέλο εφαρμόζεται σε μια μελέτη περίπτωσης μεγάλης κλίμακας, και αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες του και η χρησιμότητά του στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων.
The optimal design of supply chain networks has been consedered in a number of literature sthdies in the past fifteen years. In this thesis, a new mixed integer-linear programming model (MILP) is proposed for the optimal design of general supply chains. The proposed approach considers the modeling of a general supply chain, focusing on a formal integration of production and distribution aspects. Strategic and operational decisions are integrated in a systematic manner in order to derive an optimal network structure under a minimum total annualised cost while ensuring customer satisfaction. Uncertainty in product demands is captured using demand scenarios. A salient feature of the proposed approach is that it does not rely on any "a priori" knowledge of the number and functionality of echelons but it optimally determines how many echelons are required and if they are production plants, warehouses or both. The applicability and efficiency of the proposed model is illustrated in a large-scale distribution network.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

optimization
Γενικευμένη εφοδιαστική αλυσίδα
Μεικτός ακέραιος-γραμμικός προγραμματισμός
Generalized supply chains
Βελτιστοποίηση
Mixed integer-linear programming model

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-12-01T08:10:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.