Συστήματα μεταφοράς σε μητροπολιτικές περιοχές της Μεσογείου. Σύγκριση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νομοθεσία-σχεδιασμός-διαβούλευση-τάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Transportation system in metropolitan areas of mediterranean compare with the case of Thessaloniki
Συστήματα μεταφοράς σε μητροπολιτικές περιοχές της Μεσογείου. Σύγκριση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νομοθεσία-σχεδιασμός-διαβούλευση-τάσεις

Τσαβδάρογλου, Χαράλαμπος Νικολάου

This Thesis “Transportation Systems in Metropolitan Regions of Mediterranean and the comparison with Thessaloniki’s case, legislation - planning - consultation - tendencies” object is the critical study of urban transportations both European and national legislation, public consultation processes for transport planning, local government’s initiatives concerning urban transport systems as well as the study of existing and future transport systems in selected Mediterranean metropolitan regions. The objective of this thesis is to evaluate the existing situation and future tendencies in the transport systems in the Mediterranean metropolitan regions and compare them with the case of Thessaloniki, and to suggest proposals for the future transport planning of the wider region of Thessaloniki, taking into consideration the European, national and local frames, plans, studies and researches, with emphasis on the sustainable urban transports, the connection between urban and transport planning and the public consultation processes.
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας «Συστήματα Μεταφοράς σε Μητροπολιτικές Περιοχές της Μεσογείου, σύγκριση με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, νομοθεσία – σχεδιασμός – διαβούλευση – τάσεις» αποτελεί η κριτική μελέτη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τις αστικές μεταφορές, οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, οι προτάσεις πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αστικά συστήματα μεταφοράς καθώς και η μελέτη των υφιστάμενων και προγραμματικών μέσων μετακίνησης και συστημάτων μεταφοράς σε επιλεγμένες μητροπολιτικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Στόχος της διπλωματικής εργασίας αποτελεί τόσο η εξαγωγή συμπερασμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις στα συστήματα μεταφοράς στις υπό εξέταση μητροπολιτικές περιοχές της Μεσογείου και η σύγκρισή τους με την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όσο και η κατάθεση προτάσεων για τον μελλοντικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά πλαίσια, σχέδια, μελέτες και έρευνες, με έμφαση στις αειφόρες αστικές μεταφορές, στη σύνδεση του πολεοδομικού με τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό και στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συστήματα μεταφοράς
Mediterranean
Trasportation planning
Thessaloniki
Πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός
Metropolitan areas
Μεσόγειος
Θεσσαλονίκη
Urban and spatial planning
Μητροπολιτικές περιοχές
Transportation systems
Σχεδιασμός μεταφορών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-07T12:30:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.