Μουσικές βιλιοθήκες και ειδικές διεπαφές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Music libraries and special interfaces
Μουσικές βιλιοθήκες και ειδικές διεπαφές

Πασχαλίδου, Μαρία Αναστασίου

The purpose of this work, research content, is digital music libraries and how they operate in an area with music, such as a radio station. In the beginning is a research about what the digital library is and what is its relation to the scientific value of our time. Then reference technology of XML code and record the role and significance of the creation of a digital library. After these two issues led to acquaintance with the subject of the work is digital, music library. Before describing our example, there is a brief acquaintance with the sound and digitize it, being the point of digital music libraries. And includes the comparison of two examples of modern digital, music library to make it even easier to understand the concept of matter.Following this research, we continue by presenting a specific radio station of Thessaloniki, radio “Lydia of Filippisia”.It then becomes a comprehensive description of the website of the radio station to ascertain whether it is a digital music library, such as the mentioned in this work. Towards the end of work, recorded the details of this music collection and basic characteristics. Annex I presented alphabetically literature and websites listed at work. Annex II presents the acronyms used in this work for the convenience of the reader.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, ερευνητικού περιεχομένου, είναι οι ψηφιακές μουσικές βιβλιοθήκες και πώς αυτές λειτουργούνε σε έναν χώρο με αρχεία μουσικής, όπως είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός.Εν αρχή γίνεται έρευνα για το τί σημαίνει ψηφιακή βιβλιοθήκη και ποια είναι η σχέση της με το επιστημονικό ενδιαφέρον της εποχή μας. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά της τεχνολογίας του XML κώδικα και καταγράφεται ο ρόλος του και η σημαντικότητα του στην δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης.Έπειτα από τα δύο αυτά θέματα, οδηγούμαστε στην γνωριμία με το θέμα της εργασίας που είναι οι ψηφιακές, μουσικές βιβλιοθήκες. Πριν την περιγραφή του παραδείγματος μας, υπάρχει μια σύντομη γνωριμία με τον ήχο και την ψηφιοποίηση αυτού, καθώς αποτελεί το στοιχείο των ψηφιακών μουσικών βιβλιοθηκών. Και περιλαμβάνεται και η σύγκριση δύο σύγχρονων παραδειγμάτων ψηφιακών, μουσικών βιβλιοθηκών για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η έννοια του θέματος.Μετά από αυτήν την έρευνα, συνεχίζουμε με την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης της Θεσσαλονίκης, το ράδιο ¨Λυδία η Φιλιππησία¨. Εν συνεχεία, γίνεται μία εκτενής περιγραφή του διαδικτυακού τόπου του ραδιοφωνικού σταθμού, για να εξακριβώσουμε κατά πόσο αποτελεί μία ψηφιακή μουσική βιβλιοθήκη, έτσι, όπως, την αναφέραμε στην παρούσα εργασία.Προς το τέλος της εργασίας, καταγράφονται οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης μουσικής συλλογής και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στο Παράρτημα I παρουσιάζονται αλφαβητικά η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία. Στο Παράρτημα IΙ παρουσιάζονται τα ακρωνύμια τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή την εργασία για την διευκόλυνση του αναγνώστη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Special interfaces
Ειδική διεπαφή
Music libraries
Μουσικές βιβλιοθήκες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-08T09:17:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.