Ο ρόλος της προηγούμενης εμπειρίας στις διαδικασίες μάθησης ενηλίκων: θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The role of former experience in adult learning process: theoretical approach and experiential conclusions
Ο ρόλος της προηγούμενης εμπειρίας στις διαδικασίες μάθησης ενηλίκων: θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα

Μπλέτσου, Περιστέρα Ελευθερίου

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της εκπαίδευσης, ο οποίος στην ελληνική πραγματικότητα αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας). Ως όρος ευρύτερος, εντάσσει μέσα στη δυναμική του και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η αφετηρία (χρονολογική) της ενηλικίωσης παρουσιάζεται προβληματική και ένας από τους παράγοντες που καλείται να βοηθήσει στη διάκριση αυτή είναι η εμπειρία. Η εμπειρία αναλαμβάνει πλέον το ρόλο της ως διαδικασία μάθησης κι έτσι γίνεται λόγος για την εμπειρική μάθηση, η οποία ως κύρια θέση της προβάλλει τη δυνατότητα που έχουμε οι άνθρωποι να μαθαίνουμε από οποιοδήποτε ερέθισμα είχαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Θεωρίες μάθησης προσανατολισμένες ή (και) βασιζόμενες στην εμπειρία βοηθούν για τη δημιουργία ενός θεωρητικου υποβάθρου, ενώ προγράμματα, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί στην πράξη αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της προσέγγισης αυτής. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος της εμπειρίας σε προγράμματα γλωσσομάθειας, στα οποία συμμετείχαν ενήλικοι.
Continuing education is related to be part of the whole –general- system of education that tends to be radically developed (for the greek reality) the last years (in terms of scientific survey). As ranged terminology (continuing education) is included in the wider term adult education. The chronological starting point of maturity seems to be problematic and one of the factors that is asked to help in that discrimination is experience. Approaching experience and her role as a process of learning, we reach experiential learning, whose main point of view is to make known the human ability to learn from any stimulus we have during our lives. Learning theories orientated or (even) based on experience help us create the theoretical support, while educational programmes that had already been in use approve the usefulness of this specific approach. This scientifical thesis surveyed the important role of experience in learning language programmes, where adults took part.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Learning theories
Εμπειρία
Experience
Adult education
Παράγοντες-κίνητρα (μάθησης)
Continuing education (Lifelong learning)
Learning needs
Μαθησιακές ανάγκες
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Δια βίου μάθηση)
Εκπαίδευση ενηλίκων
Θεωρίες μάθησης
Factors-stimuli (of learning)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-09T11:30:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.