Μικροβιολογικά αποτελέσματα από τη συγκριτική μελέτη της εφαρμογής ριζικής απόξεσης με εργαλεία χειρός και της υποουλικής αφαίρεσης εναποθέσεων με τη χρήση υπερήχων στη θεραπεία της χρόνιας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μικροβιολογικά αποτελέσματα από τη συγκριτική μελέτη της εφαρμογής ριζικής απόξεσης με εργαλεία χειρός και της υποουλικής αφαίρεσης εναποθέσεων με τη χρήση υπερήχων στη θεραπεία της χρόνιας

Δημητριάδης, Νίκος Αθανασίου

Σκοπός: Σκοπός αυτής της προοπτικής μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση της μεταβολής του μικροβιακού φορτίου της χρόνιας περιοδοντίτιδας μετά από τη συμβατική μηχανική θεραπεία με εργαλεία χειρός με την αντίστοιχη μετά από την υποουλική επεξεργασία με τη χρήση μιας συσκευής υπερήχων.Υλικά και μέθοδος: Τριάντα τρεις ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα συμμετείχαν σε αυτή την τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη με ομάδα ελέγχου, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου εφαρμόσθηκε μη χειρουργική θεραπεία με αποτρύγωση-ριζική απόξεση με εργαλεία χειρός, ενώ στην πειραματική ομάδα η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας πιεζοηλεκτρικής συσκευής υπερήχων. Οι λήψεις των μικροβιολογικών δειγμάτων από την ουλοδοντική σχιχμή πραγματοποιήθηκαν κατά την αρχική εξέταση, καθώς και 3 και 6 μήνες μετά. Τα μικροβιολογικά δείγματα αξιολογήθηκαν για τέσσερα είδη βακτηρίων με τη χρήση της τεχνικής μοριακής βιολογίας, ‘Checkerboard DNA-DNA hybridization’. Πρόκειται για τα κύρια δυνητικά περιοπαθογόνα μικρόβια Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythensis (Tf) και Treponema denticola (Td).Αποτελέσματα: Κατά την εξέταση των 3 μηνών μία αριθμητική μείωση παρατηρήθηκε για όλα τα μικρόβια. Η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για το P. gingivalis και στις δύο ομάδες ενώ μεταξύ αυτών δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Στους 6 μήνες στην πειραματική ομάδα - ομάδα υπερήχων, βρέθηκε αύξηση του αριθμού του T.denticola και στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού του T. forsythia, (Wilcoxon Signed Ranks Test, p<0,05). Ο αριθμός των υπολοίπων μικροβίων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά. παραμένοντας στα επίπεδα των 3 μηνών. Όσο αφορά στη σύγκριση των δύο ομάδων μία στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην επανεξέταση των 6-μηνών σε σχέση με τους πληθυσμούς των T. forsythia και T. denticola (Mann-Whitney test, p<0,05), με αύξηση του αριθμού αυτών των μικροβίων στους βαθύτερους θυλάκους (αρχικό βάθος θυλάκου >4mm) στην πειραματική ομάδα -ομάδα υπερήχων.Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι σε ασθενείς με χρόνια γενικευμένη προχωρημένη περιοδοντίτιδα, η μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία με τη χρήση συσκευών υπερήχων επέφερε συγκρίσιμα μικροβιολογικά αποτελέσματα, με εκείνα της παραδοσιακής προσέγγισης με τη χρήση εργαλείων χειρός. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε μία ελαφρά τάση για καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ομάδα των εργαλείων χειρός.
Aim: To compare the effectiveness of scaling and root planing with the use of hand instruments to that of non-surgical treatment with the use of an ultrasonic device, using clinical and microbiological criteria.Materials and Methods: Thirty-three patients with chronic periodontitis participated in this randomised controlled clinical trial divided into two groups. Patients in control group received scaling and root planing (SRP) with hand instruments, whereas patients in test group received ultrasonic debridement (UD). At baseline, 3 and 6 months after baseline subgingival samples were analysed using the “checkerboard” DNA-DNA hybridisation technique for Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia and Treponema denticola.Results: Both treatments resulted in significant improvement. Three months after treatment a numerical decrease was observed for P. gingivalis, T. forsythia and T. denticola in both groups, which was statistically significant only for P. gingivalis (p<0.05). Inter-group differences were observed at 6 months for T. forsythia and T. denticola (p<0.05), favouring SRP.Conclusions: Both treatment modalities provided comparable microbiological results in the treatment of chronic periodontitis.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα ελέγχου
Υπέρηχοι
Εργαλεία χειρός
DNA drederboard hybridization

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-12-10T12:26:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.