Robot force/position control under kinematic uncertainties in the contacted surface

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ελεγχος δύναμης και θέσης βραχίονα με κινηματικές αβεβαιότητες στην επιφάνεια επαφής
Robot force/position control under kinematic uncertainties in the contacted surface

Καραγιαννίδης, Ιωάννης Η.

Ο έλεγχος της κίνησης του άκρου και της δύναμης επαφής αποτελεί το βασικό πρόβλημα στις εφαρμογές που απαιτούν την αλληλεπίδραση ενός ρομποτικού βραχίονα με το περιβάλλον. Η διδακτορική διατριβή διαπραγματεύεται το πρόβλημα ελέγχου δύναμης και θέσης υπό το καθεστώς αβεβαιοτήτων στην επιφάνεια επαφής οι οποίες ανακύπτουν όταν το ρομπότ αλληλεπιδρά με αντικείμενα άγνωστων γεωμετρικών χαρακτηριστικών (επίπεδα ή καμπύλα) ή γνωστών γεωμετρικών χαρακτηριστικών που έχουν τοποθετηθεί τυχαία στο χώρο ελέγχου. Αρχικά, περιγράφεται ο τρόπος που οι εσφαλμένες εκτιμήσεις του προσανατολισμού και της θέσης της επιπέδου διαφοροποιούν τις επιθυμητές τροχιές δύναμης και κίνησης. Επιπρόσθετα, διερευνάται η επίδραση των κινηματικών αβεβαιοτήτων, και συγκεκριμένα της αβεβαιότητας που εισάγεται από την εσφαλμένη εκτίμηση του κάθετου στην επιφάνεια ανύσματος, στην ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου και τα σφάλματα μόνιμης κατάστασης για τον παράλληλο και τον υβριδικό έλεγχο αλλά και για ένα προτεινόμενο ελεγκτή που μηδενίζει το εκτιμώμενο σφάλμα θέσης. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς χρησιμοποιούν σταθερές εσφαλμένες εκτιμήσεις του κάθετου στην επιφάνεια ανύσματος, δεν είναι ικανοί να επιτύχουν τους στόχους ελέγχου. Στη συνέχεια εισάγονται στη σχεδίαση ελέγχου προσαρμοζόμενες εκτιμήσεις του κάθετου στην επιφάνεια ανύσματος. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν παραμέτρους του ελεγκτή και η εκμάθηση των πραγματικών τιμών τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ακριβούς ικανοποίησης των στόχων ελέγχου. Η σχεδίαση ελεγκτών με εκμάθηση των παραμέτρων της κλίσης είναι η σημαντικότερη συμβολή της διατριβής και διαφέρει από τις συμβατικές μεθόδους ελέγχου οι οποίες θεωρούν ότι υπολογίζουν με ακρίβεια ή προσεγγιστικά την κλίση της επιφάνειας επαφής χρησιμοποιώντας μετρήσεις δύναμης ή δύναμης και ταχύτητας. Συγκεκριμένα προτείνονται: α) ένας ρυθμιστής δύναμης και θέσης για ελαστική επαφή ο οποίος δεν απαιτεί μετρήσεις δύναμης, β) ένας ελεγκτής παρακολούθησης τροχιάς για ελαστική επαφή, ο οποίος χρησιμοποιεί ανάδραση μέτρου κάθετης δύναμης και γ) ένας ελεγκτής παρακολούθησης τροχιάς για ανελαστική επαφή, ο οποίος χρησιμοποιεί μετρήσεις συνολικής δύναμης/ροπής και μπορεί να εφαρμοστικά στην περίπτωση ελαστικής επαφής όταν απαιτείται ρύθμιση δύναμης. Η ευστάθεια του συστήματος κλειστού βρόχου με εφαρμογή των προτεινόμενων ελεγκτών αναλύεται θεωρητικά με χρήση της θεωρίας Lyapunov ενώ η επίδοση τους μελετάται προσομοιακά, αναδεικνύοντας την ευρωστία τους σε πρακτικές συνθήκες λειτουργίας.
The core problem in robotic tasks that require the robot end-effector interaction with its environment, is the control of both robot motion and interaction force. The thesis deals with the problem of force/motion control under surface kinematic uncertainties that practically arise when the manipulator interacts with objects of unknown geometrical characteristics (flat or curved surfaces) or known objects with unknown position in the robot workspace. Initially, the thesis studies the distortion of the desired force/position trajectories that occurs in cases of surface position and orientation uncertainties. Furthermore, the thesis investigates the effect of kinematic uncertainty introduced by the erroneous estimate of the surface normal direction on the stability and steady state errors of the controlled system for the parallel and hybrid control schemes as well as for a proposed adaptive controller which considers constant estimates. The aforementioned controllers using constant and erroneous estimates of the surface normal direction cannot achieve the actual control target. The other proposed control schemes are designed based on online estimates of the surface normal direction that converge to their actual values enabling the convergence of the actual force/position errors to zero. The surface slope learning can be regarded as the most important contribution of this thesis in the force/position control design problem in contrast with other schemes that use accurate or approximate calculation of the surface slope from force or force/velocities measurements. In particular, the following force/motion control schemes are proposed: a) a force/position regulator for compliant contact without using force measurements, b) a force/motion tracking controller for compliant contact using feedback of the normal force magnitude and c) a force/motion tracking controller for rigid contact using force/torque measurements; the latter can be applied also in case of compliant contact for the force regulation and position trajectory tracking problem. The asymptotic stability of the control system equilibrium is proved by using Lyapunov theory and simulation studies show the performance and robustness of the proposed controllers in operating conditions met in practical applications

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Force/motion control
Surface slope learning
Ρομπότ, Συστήματα ελέγχου
Ρομποτική
Robots, Control systems
Έλεγχος δύναμης/κίνησης
Κινηματικές αβεβαιότητες στην επιφάνεια επαφής
Προσαρμοστικός έλεγχος
Adaptive control
Robotics
Εκμάθηση κλίσης
Kinematic uncertainties in the contacted surface

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T10:17:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.