The application of semantic Web Technologies to knowledge management in the frame of electronic banking

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εφαρμογή τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού στη διαχείριση γνώσης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τραπεζικής
The application of semantic Web Technologies to knowledge management in the frame of electronic banking

Γκατσώνη, Γεωργία Γεωργίου

Because of the ongoing technological progress, machines are now responsible for the diffusion and the search of new information. The world wide web has evolved to the Semantic Web. We learn how Semantic Web technologies are applied to knowledge Management as well as to e-banking, theoretically, as well as by developing an e-banking ontology with Protege Editor. Thus ontology explains the way electronic banking works with its clients, their products and the transactions they can conduct.
Το 2001 ο Tim Berners- Lee οραματίστηκε για πρώτη φορά τον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), ο οποίος στο πέρασμα των χρόνων βρήκε και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή σε ένα περιβάλλον διαχείρισης γνώσης. Όλοι οι εργάτες της γνώσης αναζητάνε πληροφορίες πάνω στο αντικείμενό τους γρήγορα και με ακρίβεια. Ο Παγκόσμιος Ιστός ικανοποιεί αυτούς που αναζητούν την γνώση από άποψη ταχύτητας, αλλά ο Σημασιολογικός Ιστός, με τον τρόπο που λειτουργεί, τον οποίο θα ερευνήσουμε στην παρούσα εργασία, παρέχει την ακρίβεια. Η Ηλεκτρονική Τραπεζική είναι ένας σχετικά καινούργιος τομέας της τραπεζικής, αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας και της προσπάθειας διατήρησης πελατών και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και οι πρακτικές που την αφορούν απαιτούν εργασία βασισμένη σε γνώση, αφήνοντας έτσι περιθώρια για εισβολή του Σημασιολογικού Ιστού σε αυτή. Κύρια ευθύνη για τον διαμερισμό της Γνώσης έχουν οι Οντολογίες, οι οποίες περιγράφουν ένα θέμα με τη βοήθεια του σχετικού λεξιλογίου και αναλύουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Το W3C, για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας δημιούργησε μία γλώσσα περιγραφής των οντολογιών, οι οποίες πλέον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 Κεφάλαια στα οποία προσπαθούμε να αναλύσουμε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει τις κύριες έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία. Αναφέρεται στον Σημασιολογικό Ιστό και τις τεχνολογίες του, στη Διαχείριση της Γνώσης και τη σύνδεσή της με τον Σημασιολογικό Ιστό και τέλος δίνει πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και αναλύει κάποιες εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού στο e- Banking αλλά και στο e- Commerce. Το τέταρτο κεφάλαιο μας εισάγει στη Γλώσσα Οντολογιών Διαδικτύου OWL, αναφέρει την ορολογία των Οντολογιών και τους κανόνες σύνταξης μίας οντολογίας και τέλος κάνει μία πρώτη γνωριμία με τον συντάκτη οντολογιών Protégé. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δημιουργία μία οντολογίας e- Banking με τη βοήθεια του συντάκτη Protégé, αναλύονται όλες οι κλάσεις και υποκλάσεις της οντολογίας και δίνονται τα στιγμιότυπά της. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο δίνει όλα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας, προτείνει πιθανές εφαρμογές της οντολογίας, αλλά και θίγει θέματα για περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Protege Editor
Semantic web
Σημασιολογικός ιστός
e-banking
Ηλεκτρονική τραπεζική
Οντολογίες
Ontologies
Διαχείριση γνώσης
Knowledge management

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T10:28:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.