Abuse of addictive substance by non-professional athletes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χρήση εθιστικών ουσιών από μαζικά αθλούμενους
Abuse of addictive substance by non-professional athletes

Τσαρδάκας, Δημήτρης Κωνσταντίνου

For many years it was believed that exercising is a factor that leads to the forbearance of using addictive substances. However, all social groups, athletes not excluded, are affected by factors such as financial problems, unemployment, part-time employment, and low educational level and may start using addictive substances. The main purpose of this study was to investigate the relationship between the use of addictive substances and sport participation at a non-professional level. Three hundred subjects (147 males and 153 females), aged 18-65, living in Thessaloniki or Thermi and exercising regularly, were examined for this study. Due to the large sample size, they were selected in clusters according to the probabilistic techniques of sampling. This was a retrospective cross-sectional observational study conducted through the distribution of a questionnaire with forced-choice items. The statistical analysis was conducted with the SPSS v16 computer programme and included a descriptive statistical analysis and Spearman’s rho (ρ). In all occasions the level of statistical significance was set at p<0.05. The results indicated that non-professional athletes use legal substances, such as caffeine, alcohol and nicotine, on a daily basis and illegal substances, such as cannabis and opium, less frequently. The average age of experimentation with these substances was 17 years of age, a finding which agrees with those of other studies. The use of substances was related to the socioeconomic status of the athletes. An important finding of this study was that a large percentage of the participants (70%, 210 subjects) did not view exercising as a way to avoid the abuse of addictive substances. Moreover, 31.3% of the participants (94 individuals) believed that the use of addictive substances was a way to escape from everyday problems, the same way sports were. In conclusion, the use of addictive substances proved to be part of the individuals’ everyday life, the same way sports were. Therefore, preventive measures against this problem should be taken by the state.
Για πολλά χρόνια επικρατεί η άποψη πως ο αθλητισμός απομακρύνει τους συμμετέχοντες από «κακές συνήθειες» που προκαλούν επιδείνωση της υγείας τους, όπως η χρήση εθιστικών ουσιών. Παρόλα αυτά η οικονομική εξαθλίωση, η ανεργία, η επισφαλής εργασία και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αποτελούν σημαντικές αιτίες περιθωριοποίησης, που μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως και αυτή των αθλουμένων. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της μαζικής άθλησης με τη χρήση εθιστικών ουσιών. Το δείγμα αποτέλεσαν 300 ενήλικα αθλούμενα άτομα ηλικίας 18-65 ετών που σύχναζαν σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης. Η επιλογή του δείγματος έγινε κατά συστάδες, λόγω μεγάλου αθλητικού πληθυσμού. Έγινε μια αναδρομική στατική παρατηρητική μελέτη με ερωτηματολόγιο που περιλάβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε περιγραφική στατιστική και ανάλυση συσχέτισης κατά Spearman. Σε όλες τις περιπτώσεις ο δείκτης σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0,05. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε φανερή η καθημερινή χρήση νόμιμων εθιστικών ουσιών (καφεΐνη, αλκοόλ και νικοτίνη) καθώς και, σε μικρότερα ποσοστά, παράνομων ουσιών, όπως η κάνναβη και τα οπιούχα, από μαζικά αθλούμενους ενήλικες. Ο μέσος όρος ηλικίας δοκιμής εθιστικών ουσιών ήταν τα 17 έτη, δεδομένο που έρχεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες. Ακόμη βρέθηκε πως η συχνότητα χρήσης εθιστικών ουσιών εξαρτάται από τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των αθλουμένων. Ένα βασικό εύρημα της έρευνας αυτής ήταν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (70%, 210 άτομα) δεν αθλείται με σκοπό τον περιορισμό ή την αποφυγή της χρήσης εθιστικών ουσιών, ενώ το 31,3% (94 άτομα) φαίνεται να βρίσκει διέξοδο στις εθιστικές ουσίες όπως και στον αθλητισμό. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η χρήση εθιστικών ουσιών συνοδεύει την καθημερινότητα των αθλουμένων όπως και ο αθλητισμός. Η παρέμβαση της κοινωνίας και γενικότερα της πολιτείας κρίνεται απαραίτητη όσον αφορά στην πρόληψη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαζικά αθλούμενοι
Non-professional athletes
Adquit users
Ενήλικες χρήστες
Addictive substances
Εθιστικές ουσίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T12:34:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.