Οριστικοποίηση των πρώτων Κτηματολογικών εγγραφών & ζητήματα από την εφαρμογή του Κτηματολογίου στο πεδίο της Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Finalisation of the first cadastral registrations & cases of Cadastre application in the field of Horizontal and Vertical Property
Οριστικοποίηση των πρώτων Κτηματολογικών εγγραφών & ζητήματα από την εφαρμογή του Κτηματολογίου στο πεδίο της Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας

Λισγάρα, Σωσάννα Γεωργίου

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλλει στη διερεύνηση του θεσμού του Κτηματολογίου τόσο διαμέσου των απόψεων που έχουν διατυπωθεί στη θεωρία όσο και υπό το πρίσμα της ελληνικής νομολογίας.Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο και ξεκινώντας από την έννοια του Κτηματολογίου και των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών αναλύονται οι προϋποθέσεις της οριστικοποίησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, θίγονται ειδικότερα ζητήματα οριστικοποίησης (οριστικοποίηση εγγραφής σε περίπτωση εγγραφής ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», οι μεταγενέστερες εγγραφές από την οριστικοποίηση) και αναλύονται τα δικαιώματα του πραγματικού δικαιούχου μετά την οριστικοποίηση της πρώτης κτηματολογικής εγγραφής.Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του τρόπου διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών.Ειδκότερα, στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύονται οι περιπτώσεις πρώτον δικαστικής διόρθωσης, οπότε και με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επέρχεται η οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής και δεύτερον διόρθωσης δίχως δικαστική απόφαση.Το τρίτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής, πραγματεύεται ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμού του Κτηματολογίου στο πεδίο της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Έτσι, αρχικά, προσεγγίζοντας την έννοια του θεσμού της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και τους τρόπους σύστασης αυτών, θίγονται ζητήματα υποβολής της δήλωσης ενώπιον του Κτηματολογίου για οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, ζητήματα αποτύπωσης των καθέτων ιδιοκτησιών και τέλος ζητήματα που σχετίζονται με τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης πραγματεύεται κάποια από τα πιο καίρια προβλήματα που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα και έχουν αντιμετωπιστεί από τα ελληνικά δικαστήρια, επιχειρώντας ουσιαστικά την πλήρη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων και υπό το καθοριστικό πρίσμα της νομολογίας.
Tresent study aims to explore the institution of the Greek National Land Cadastre , considering views expressed in academic theory in combination with leading cases from the Greek jurisprudence. Chapter one tackles the concept of “Cadastre”, the first cadastral registrations and the analyzes their finalisation presumptions. In that aspect of analysis, specific finalisation cases are bound to be dealt with, such as the finalisation of registrations in the case of properties with “unknown owner” and the registrations after the finalisation, was carried out. Moreover, the rights of the true beneficiary after the finalisation of the first cadastral registration are also examined within the scope of the present study.In chapter two,the process of correcting the first inaccurate, cadastral registration is analysed. According to the procedure forseen, there are two kinds of possible corrections, the ones that entail a judicial process and judgement and the ones without. In the first case, the finalisation of the prior registration takes place after the judicial decision has been finalised.Chapter three deals with cases arising from the application of the Cadastre institution in the field of horizontal and vertical property. Whilst discussing the concept of the institution of both horizontal and vertical property and the way that this kinds of property are established, several crucial cases are also being discussed in this scope. Such are the cases of application submissions against the Cadastral registration of specific examples of horizontal and vertical property.Chapter four lists several contemporary issues that have arisen and been dealt with by the Greek courts in the recent Greek jurisprudence, by the time this study has been concluded. These cases have been discussed in detail with a view to foresee the possible trends of the Greek jurisprudence in the near future.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cadastre
Κτηματολόγιο
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
Οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών
Finalisation of the first cadastral registrations
Horizontal and vertical property

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-15T08:13:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.