Natural emissions of particulate matter in Europe

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Φυσικές εκπομπές σωματιδιακής ρύπανσης στην Ευρώπη
Natural emissions of particulate matter in Europe

Λιώρα, Ναταλία Βασιλείου

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού προγράμματος Φυσικής Περιβάλλοντος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 από φυσικές πηγές και σύγκριση αυτών με τις ανθρωπογενείς εκπομπές. Οι φυσικές εκπομπές των ΡΜ10 υπολογίστηκαν με το μοντέλο ΝΕΜΟ-ΡΜ που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Α.Π.Θ και περιλαμβάνουν το αλάτι της θάλασσας, τη σκόνη από το έδαφος καθώς και τα πρωτογενή βιολογικά αιωρούμενα σωματίδια PBAPs. Τα δεδομένα που προέκυψαν από το μοντέλο αφορούν ωριαίες τιμές εκπομπών για κάθε ημέρα και κάθε μήνα του έτους 2003 σε χωρική ανάλυση 30x30km για την περιοχή της Ευρώπης. Ενώ γίνεται περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Για τη μελέτη των ανθρωπογενών εκπομπών των ΡΜ10 στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ανθρωπογενών εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων που έχουν εκτιμηθεί από τον οργανισμό The Netherlands Organization (TNO), ενώ για το τμήμα που αφορά την Ελλάδα οι εκπομπές έχουν υπολογιστεί από το Ε.Φ.Α το οποίο έχει αναπτύξει ένα λεπτομερές πεδίο καταγραφής των ανθρωπογενών εκπομπών αέριων ρύπων για την περιοχή της Ελλάδας. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των εκπομπών από τα μοντέλα έγινε με χρήση ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) σε συνδυασμό με γλώσσα προγραμματισμού SQL έτσι ώστε να γίνει χρονική (ημερήσια, μηνιαία, ετήσια διακύμανση) και χωρική ανάλυση, στο πλέγμα των 30x30km για την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Επιπλέον, εξετάζεται η εξάρτηση των φυσικών εκπομπών των ΡΜ10 από μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως η ταχύτητα του ανέμου, η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. Από την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε ότι οι φυσικές εκπομπές αποτελούν το 27,6% των συνολικών εκπομπών των ΡΜ10 στην Ευρώπη και το 38% στα Βαλκάνια. Η σημαντικότερη φυσική πηγή εκπομπής είναι η σκόνη του εδάφους, ενώ ακολουθεί το αλάτι της θάλασσας και στη συνέχεια με πολύ μικρότερο ποσοστό τα ΡΒΑΡs.
The aim of this work is to study the emissions of PM10 from natural sources in Europe with focus in the Balkan region as well as to investigate their contribution compared with the anthropogenic emissions. The natural emissions of PM10 were calculated with the NEMO-PM model. This model is developed by the Laboratory of Atmospheric Physics (Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki) and calculates emission fluxes of sea salt, windblown dust and primary biological aerosol particles (PBAPs) with a spatial resolution of 30x30km and hourly temporal analysis. The anthropogenic emission inventory of PM10 for the European region was compiled by The Netherlands Organization (TNO) and for the Greek region by L.A.P. The emissions data were processed using a geographical information system (GIS) integrated with SQL programming language to provide temporal (daily, monthly and annually variation) and gridded emission fields for PM10 representative for the year 2003 in Europe and in the Balkans. Furthermore, this work aims to study the dependence of natural emissions from the meteorological parameters, such as wind speed, temperature and rainfall. Consequently the total PM10 mass originating from natural sources is estimated to be 27,6% of the total PM10 mass in the European region and 38% from the Balkan region. The major PM10 natural source is wind blown dust.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φυσικές εκπομπές
Ανθρωπογενείς εκπομπές
Βαλκάνια
Αιωρούμενα σωματίδια
Natural emissions
Particulate matter
Europe
Anthropogenic emissions
Ευρώπη
Balkans

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-18T14:31:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.