The autonomous movement of individuals with intellectual difficulties

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η μετακίνηση των ατόμων με νοητικές δυσκολίες
The autonomous movement of individuals with intellectual difficulties

Αναγνωστόπουλος, Θεοφάνης Θωμά

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών», αναφέρεται στη σημασία της αυτόνομης μετακίνησης με επίκεντρο τα άτομα με νοητικές δυσκολίες.Αρχικά παρουσιάζονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητικές δυσκολίες προκειμένου να κατανοηθεί το μέγεθος και η πολυμορφία του πληθυσμού αυτής της κατηγορίας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αποκλεισμού στις μεταφορές.Ακολούθως γίνεται παρουσίαση των ενεργειών διεθνών κυρίως οργανισμών, που έθεταν ως στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και την άρση των εμποδίων στην προσπάθειά τους για αυτόνομη διαβίωση. Εν συνεχεία παρουσιάζεται ένα “μοντέλο καθηκόντων μετακίνησης” το οποίο και βασίζεται στο αντίστοιχο μοντέλο που αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MAPLE.Επί του συγκεκριμένου μοντέλου παρουσιάζονται οι απαιτήσεις των διαφόρων κατηγοριών της ερευνώμενης ομάδας χρηστών, όπως διατυπώθηκαν στο MAPLE με συμπληρώσεις από τη βιβλιογραφία.Στο επόμενο τμήμα της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται παρουσίαση κάποιων εναλλακτικών για την αντιμετώπιση των περιορισμών στην αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με νοητικές δυσκολίες.Προκειμένου η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία να μην αποτελεί απλά μια βιβλιογραφική επισκόπηση έγινε έρευνα υπό τη μορφή δομημένων συνεντεύξεων προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα όσα προέκυψαν στα προηγούμενα και να καταγραφεί το τι ισχύει στην περίπτωση της πόλης της Κατερίνης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή των οικείων των ατόμων με νοητικές δυσκολίες αλλά και του προσωπικού της υποστηρικτικής δομής ατόμων με νοητικές δυσκολίες της «Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης». Οι απόψεις και προτάσεις που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διαλεκτική διαδικασία παρουσιάζονται αμέσως μετά.Ακολούθως δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση τεχνικών για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό εκτάκτων καταστάσεων από το προσωπικό των Δημόσιων Συγκοινωνιών. Από το σύνολο των προτάσεων έγινε επικέντρωση σε αυτή με τη μεγαλύτερη βαρύτητα η οποία είναι, η απαραίτητη εκπαίδευση του συνόλου των χειριστών στον τομέα των μεταφορών.Τέλος παρουσιάζονται χρήσιμα συμπεράσματα από την ενασχόληση με το θέμα και διατυπώνονται κάποιες προτάσεις.
The present postgraduate Thesis refers to the importance of the autonomous movement of individuals with intellectual difficulties. Initially the different characteristics of people with intellectual difficulties are presented in order to understand the size and multiplicity of population who faces the problem of transport exclusion.In the following actions taken from international organisations are presented, focusing in identifying and facing real needs of people with disabilities. Next, a “travelling task model” is presented which is based on the model developed by the Transport Systems Research Group of AUTh (TSRG/AUTh) in the frame of the E.U. research project MAPLE.On this particular model the needs of the various groups of special users are presented, as they were defined in MAPLE, with certain additions from the literature.In the next part of the Thesis certain alternatives for facing the restrictions in the autonomous movement of individuals with intellectual difficulties are presented.In order that this Thesis does not constitute simply a literature work, a research has been conducted under the form of structured interviews in the case of the City of Katerini. The interviews were taken both with the participation of relatives of the individuals with intellectual difficulties and also with the personnel of the supporting structure of individuals with intellectual difficulties, an establishment that is called “Concern of Child of Katerini”. The opinions and proposals resulted from the particular process are presented next.Particular importance was given on the presentation of techniques concerning the more effective handling of emergency situations from the personnel of Public Transport. By the total of the proposals derived here, focus is given here on the one with the most importance which is the necessary education and training of the personnel involved in transport operation.Finally, useful conclusions derived are presented together with certain proposals.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Project Maple
Travelling task model
Ερευνητική ομάδα συστημάτων μεταφοράς ΑΠΘ
Μέριμνα παιδιού Κατερίνης
Ατομα με νοητική υστέρηση
Transport systems research group of auth
Μοντέλο καθηκόντων μετακίνησης
Concern of child of Katerini

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-22T08:20:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.