δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εγκλειστος κυνόδοντας της άνω γνάθου
Impacted moxillary canine

Ρεκοπούλου, Λήδα Δημητρίου

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διευκρινιστεί η έγκλειση των κυνοδόντων της άνω γνάθου η οποία αποτελεί μια αρκετά συχνή διαταραχή της ανατολής τους, να παρουσιαστούν οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση της έγκλεισης και να περιγραφεί το χειρουργικό μέρος της θεραπευτικής της αντιμετώπισης. Οι άνω κυνόδοντες κατέχουν σημαντική θέση στον οδοντικό φραγμό από αισθητική και λειτουργική πλευρά. Αυτή η θέση τους είναι ο λόγος για τον οποίο οι διαταραχές της ανατολής τους έχουν μελετηθεί εκτενέστερα. Σε γενικές γραμμές η έγκλεισή τους οφείλεται κυρίως σε έλλειψη του απαιτούμενου χώρου στην αντίστοιχη περιοχή της φατνιακής ακρολοφίας σε συνδυασμό με συγγενή έλλειψη ή διαταραχές στο μέγεθος και το σχήμα των άνω πλάγιων τομέων, σε τοπικές παθολογικές καταστάσεις, σε κληρονομικούς παράγοντες και σε έκτοπη θέση καταβολής του σπέρματος των άνω κυνοδόντων. Σε ποσοστό 70%-85% βρίσκονται έγκλειστοι υπερώια και σε ποσοστό 15%-30% βρίσκονται έγκλειστοι προστομιακά. Η ιδανική ηλικία εξέτασης των παιδιών για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο της μελλοντικής έγκλεισης των κυνοδόντων είναι το 80-90 έτος. Ο χρόνος ανατολής τους κυμαίνεται από την ηλικία των 9.3 έως 13.1 ετών. Απουσία τους πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα υποδηλώνει έγκλεισή τους ή συγγενή έλλειψή τους.Η διάγνωση της έγκλεισης και η ακριβής εντόπιση των κυνοδόντων γίνεται με συνδυασμό της κλινικής και της ακτινογραφικής εκτίμησής τους. Στη συνέχεια η απόφαση για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισής τους είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, με πολύ σημαντικό παράγοντα την ίδια την επιθυμία του ασθενή. Η χειρουργική αποκάλυψη του έγκλειστου κυνόδοντα και η ορθοδοντική μετακίνησή του στη γραμμή της σύγκλεισης είναι η πιο σωστή μέθοδος κατά πολλούς οδοντιάτρους και ιδίως για παιδιά που βρίσκονται στη διαδικασία μιας γενικότερης ορθοδοντικής θεραπείας. Στους ενήλικες ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες η χειρουργική εξαγωγή τους είναι επίσης μια μέθοδος που εφαρμόζεται συχνά. Η γνώση της έγκλεισης των κυνοδόντων και συνεπώς η έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης συμβάλλουν στη σωστή και ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπισή της.
The aim of this subject is to clarify maxillary canines’ impaction which constitutes an enough frequent disturbance of their eruption, to present the diagnostic methods for the timely and right diagnosis of the impaction and to describe the surgical part of their treatment. Maxillary canines possess an important position in the dental barrier from esthetic and functional side. This position is the reason for which the disturbances of their eruption have been studied more extensively. In general the etiology of their impaction is mainly the luck of the required space in the corresponding region of the alveolar ridge in combination with congenital absence or disorders in the size and the form of the upper lateral incisors, local pathological situations, hereditary factors and ectopic position of the maxillary canines’ sperm.In percentage 70%-85% they are found impacted palatally and in percentage 15%-30% they are found impacted labially.Children should be examined by 8 or 9 years to determine whether canines are erupting in a normal position, and to assess whether the potential for impaction exists. Eruption time is oscillated by the age of the 9.3 until 13.1 years. Absence beyond this interval of time implies impaction or congenital absence.The diagnosis of impaction and the precise localization of the canines becomes with combination of their clinical and radiographical estimation. Then the decision on the application of the suitable treatment is interelation of many factors, with very important factor the desire of the patient himself. The surgical exposure and orthodontic traction in the line of occlusion is the rightest method at a lot of dentists and expecially for children that are found in the process of a more general orthodontic treatment. In adults depending on the conditions their surgical extraction is also a method that is often applied.The knowledge of canines’ impaction and consequently the timely diagnosis of the situation contribute to the right and completed therapeutic confrontation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Εγκλειστοι κυνόδοντες
Διαγνωστικές μέθοδοι
Treatment
Impacted canines
Surgical extraction
Diagnostic methods
Χειρουργική εξαγωγή
Χειρουργική αποκάλυψη
Surgical exposure

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-24T08:39:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.