Desalination techniques using RES. Case study in Rhodos island

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τεχνικές αφαλάτωσης με τη χρήση ΑΠΕ. Εφαρμογή στο νησί της Ρόδου
Desalination techniques using RES. Case study in Rhodos island

Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία Αντωνίου

Το νερό αποτελεί αγαθό εν ανεπάρκεια περισσότερο στις περιοχές της νοτίου Ευρώπης και στις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσαν η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και οι ιδιαιτερότητες των νησιών της Μεσογείου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάσθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών πόρων στο νησί της Ρόδου. Βάση της υφιστάμενης κατάστασης, μελετήθηκε η οικονομική βιωσιμότητα παραγωγής πόσιμου νερού από μονάδα αφαλάτωσης. Η Ρόδος καλύπτει τις υδρευτικές τις ανάγκες από ένα σύνολο πηγών και γεωτρήσεων και τις αρδευτικές τις ανάγκες από νερά ποτάμιων συστημάτων. Τα μεν υπόγεια ύδατα σε αρκετές περιοχές έχουν χαρακτηριστεί «Ακατάλληλα». Στα δε επιφανειακά ύδατα, έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση της οικολογικής τους ποιότητας κατάντη των φραγμάτων. Στο νησί διακρίνονται δύο τμήματα το βόρειο, βορειοανατολικό και το νότιο, νοτιοδυτικό. Το πρώτο δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες ύδατος από το δεύτερο. Επίσης το πρώτο αποτελείται από σχηματισμούς καλύτερης περατότητας. Βασικό τμήμα της εργασίας είναι η εκτίμηση της προσφοράς και της ζήτησης, με προοπτική την πιθανή εύρεση περιοχής με ελλειμματικό ισοζύγιο. Εκτιμήθηκε η προσφορά στις 53 λεκάνες απορροής του νησιού. Επίσης, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή περιοχή, εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης ακολουθείται μία μεθοδολογία και εκτιμώνται διάφοροι παράγοντες. Η ζήτηση εκτιμήθηκε για τα Δημοτικά διαμερίσματα Γενναδίου, Ασκληπειού και Κατταβιάς του Δήμου Νότιας Ρόδου. Η εκτίμηση των παραγόντων και η εύρεση της περιοχής με ελλειμματικό ισοζύγιο υποδεικνύουν ως περιοχή εφαρμογής το Δήμο Νότιας Ρόδου και πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Κατταβιάς. Στη συγκεκριμένη περιοχή πλέον ακολουθεί εκτίμηση των τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς, των οικονομικών μεγεθών της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αποτίμησης. Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια δύο προγραμμάτων του RETScreen και του AUDESSY Έτσι προκύπτει η τιμή μονάδας παραγόμενου ύδατος.. Ακολουθεί σύγκριση με τις υφιστάμενες μαθόδους κάλυψης των υδρευτικών αναγκών και άλλα προτεινόμενα συμβατικά υδρευτικά έργα υποδομής για το Δημοτικό Διαμέρισμα Κατταβιάς του Δήμου Νότιας Ρόδου. Η τιμή του κυβικού παραγόμενου ύδατος υπολογίστηκε ίση με 0,64€/m3.Η αφαλάτωση, σύμφωνα με την παρούσα εργασία αποτελεί προτεινόμενη μέθοδο κάλυψης των αναγκών.
Water is defined as/consists of a valuable material in demand, more likely in the areas of southern Europe, mainly the Mediterranean islands. The 2000/60/EC directive, is the main reason for this essay, together with the phenomenon of the climate change and the ambiguities of the Mediterranean islands. During this study, we examined the undergoing situation of the water resources in the island of Rhodes. Rhodes fulfills its needs for drinkable water from a big number of sources and drilling, and the need for watering from the water that comes from several systems of rivers. The groundwater in many areas has been defined as “Inappropriate”, while the surface water has shown a dramatically big fall of its ecological quality under the dam. The island has two divisions, the north- northeastern part and the south-southeastern part. The first part attracts more rainfalls than the other, while at the same time it has better conditions on water porosity. One of the main issue of this essay is the evaluation of the demand and supply, on the basis of further finding an area with negative balance. Furthermore, and in order to find such an area, another important issue that is being examined is the set up of a desalination unit, following a certain methodology while paying attention to several rules. After estimating all the circumstances and having found the area with the negative balance, the results show as the application area the municipality of Southern Rhodes, and particularly the region of Kattavias. Having selected the area, the next step is the evaluation of the technical characteristics and of the financial potentials of the unit. This way the price of the water unit is defined, and it is being compared with the price of the net unit. This procedure is taking place under the aid of two certain programs the RETScreen and the AUDESSY. The water cost is 0,64€/m3 .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λεκάνη απορροής
GIS
Αφαλάτωση
Renewable energy sources
River basin
Rhodos
Desalination
Ρόδος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΓΣΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-30T09:54:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.