Evaluation of the Thessaloniki Ring Road Information System

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αξιολόγηση του συστήματος πληροφόρησης κοινού εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
Evaluation of the Thessaloniki Ring Road Information System

Φωκυλίδης, Ιωάννης Χρήστου

This M.Sc. Thesis pertains to the study and the evaluation of the Thessaloniki East This M.Sc. Thesis pertains to the study and the evaluation of the Thessaloniki East Ring Road Traveller Information System. The research at first refers to the general methodology that is being used to evaluate the Telematic Systems and then it provides a description of characteristics of Traffic Management and Information Systems similar to the present one as well as the characteristics of the particular System. The evaluation procedure is based on field research which was accomplished by personal interviews to some scientific and other institutions of Thessaloniki. The design of the field research and the consequent data analysis are given in detail in the respective chapters of the thesis. The System was designated as an absolutely acceptable and necessary system for the effectiveness of the Ring Road. Its usefulness is very important as it can control the traffic by providing beforehand information to the users of the road and giving them the opportunity to react in time and the choice of using the road or not according to the traffic. The continual information for safe driving and traffic conditions can provide to the user the feeling of safety and also the responsibility to be adjusted in those conditions. In addition it can help to improve the user’s driving behavior, the traffic management and the road safety. From the other hand, the institutions believe that the system cannot solve these issues by itself. It needs additional actions. Its extension is considered essential, either from the aspect of larger road network or from the aspect of more services. To that point, it can help very much the reinforcement of the system management institution with the participation of either a private institution or a public institution providing more specialization and ‘know how’. All the above converge to a main aspect. Not only the Ring Road but also the whole city of Thessaloniki needs the Telematic Systems. But for the whole city, these Systems should have a common objective and co-operate each other under the leadership of a metropolitan institution which will have the target of creating an overall «smart» system.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά τη μελέτη και αξιολόγηση του Συστήματος Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά τη μελέτη και αξιολόγηση του Συστήματος Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Στην αρχή γίνεται μια αναφορά στη γενική μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να αξιολογηθούν τα συστήματα Τηλεματικής. Στη συνέχεια περιγράφονται τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Πληροφόρησης Χρηστών όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη Συστήματος. Η αξιολόγηση της παρούσας εργασίας βασίζεται στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων διαφόρων επιστημονικών και μη φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης. Έτσι, περιγράφεται τόσο ο σχεδιασμός της έρευνας όσο και η επεξεργασία – ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα. Το Σύστημα χαρακτηρίστηκε ως απόλυτα αποδεκτό και αναγκαίο για τη λειτουργία της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Η χρησιμότητά του είναι μεγάλη καθώς μπορεί σε σημαντικό βαθμό να ρυθμίσει την κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων παρέχοντας εκ των προτέρων πληροφορίες προς τους χρήστες της οδού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της έγκαιρης αντίδρασης αλλά και επιλογής για τη χρησιμοποίηση ή όχι της οδού. Η συνεχής πληροφόρηση για ασφαλή οδήγηση και για συνθήκες κυκλοφορίας μπορεί να παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας αλλά και της ευθύνης στον χρήστη ώστε να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των χρηστών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην οδό αλλά και της οδικής ασφάλειας της οδού. Όμως οι απόψεις των φορέων οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι από μόνο του το σύστημα δεν μπορεί να τα λύσει αυτά τα θέματα. Χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και άλλες ενέργειες. Απαραίτητη κρίνεται η επέκτασή του, τόσο από την άποψη της κάλυψης μεγαλύτερου οδικού δικτύου όσο και από την άποψη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό θα βοηθήσει σημαντικά η ενίσχυση του φορέα διαχείρισης του συστήματος με τη συμμετοχή είτε κάποιας ιδιωτικής εταιρείας είτε κάποιου κρατικού φορέα παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης. Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν σε μια κεντρική εκτίμηση. Τόσο η Περιφερειακή Οδός όσο και ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν την ανάγκη της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά βέβαια θα πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο και το ένα να συμπληρώνει το άλλο κάτω από τη καθοδήγηση ενός μητροπολιτικού φορέα ο οποίος θα κινείται πάνω στην κατεύθυνση της δημιουργία ενός συνολικού λειτουργικά «έξυπνου» συστήματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερευνα
Evaluation
Ring Road
Intelligent Transportation Systems
Αξιολόγηση
Ευφυή Συγκοινωνιακά Συστήματα
Research
Περιφερειακή οδός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-31T10:52:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.