Εκτίμηση σεισμικών μετακινήσεων ενεργών κατολισθήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Permanent seismic displacement of landslide
Εκτίμηση σεισμικών μετακινήσεων ενεργών κατολισθήσεων

Λάζαρη, Μαρία Κωνσταντίνου

This study is concerned with the evaluation of earthquake induced permanent displacements of natural flysch slopes along the Egnatia highway.A literature review concerning the earthquake-induced displacements in the ground is firstly presented. The majority of existing methods for evaluating the performance of soil structures subjected to seismic loading fall into three categories depending on fundamental approach adopted in each method. These three categories include: force-based pseudostatic methods, displacement-based sliding block methods and finite element methods. One of the earlier procedures for predicting the earthquake-induced displacements in the ground is that of the sliding block model, proposed by Newmark (1965). In this method it is assumed that the moving mass is displaced as a rigid block with strength mobilized along the sliding plane. The block starts to move when the inertia forces are large to overcome the static resistance on the sliding plane.The estimation of the permanent seismic displacements was conducted by means of a parametric study, based on the sliding block method, proposed by Newmark (1965), considering that the soil strength along the sliding surface remains constant and independent of displacement and displacement rate. Results are obtained for horizontal (symmetrical resistance) and sloping ground (unsymmetrical resistance) surfaces. The permanent displacements were normalized and the results were used to plot diagrams showing the maximum relative displacement of the rigid block as a function of the ratio kc/km. Based on the normalized data, two equations are proposed for the upper bound prediction of permanent seismic displacements for level and sloping ground surface, providing a simple method of predicting these displacements.
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός, μέσω παραμετρικής ανάλυσης, των μόνιμων σεισμικών μετακινήσεων ενεργών κατολισθήσεων, που αναπτύσσονται κατά μήκος της ευρύτερης περιοχής της Εγνατίας οδού, για το γεωλογικό σχηματισμό του φλύσχη.Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ολισθαίνοντος στερεού του Newmark και θεωρήθηκε ότι η διατμητική αντοχή του εδάφους είναι σταθερή και ανεξάρτητη με την μετακίνηση και την ταχύτητα ολίσθησης (στερεοπλαστική συμπεριφορά). Οι αναλύσεις που έγιναν για τον υπολογισμό των σεισμικών μετακινήσεων στα πλαίσια της παραμετρικής ανάλυσης, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, αυτή για την περίπτωση ασύμμετρης φόρτισης, δηλαδή για την περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, και σε αυτή για την περίπτωση οριζοντίου (συμμετρικής φόρτισης). Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συγκεντρωτικών διαγραμμάτων της μέγιστης σχετικής μετακίνησης συναρτήσει του λόγου της κρίσιμης επιτάχυνσης (kc) προς τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση (km∙g) όλων των σεισμικών διεγέρσεων, ώστε σε πρώτο στάδιο να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή του συχνοτικού περιεχομένου της κίνησης.Εν συνεχεία οι προκύπτουσες μετακινήσεις κανονικοποιήθηκαν και εν τέλει προέκυψε ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα (ξεχωριστά για κεκλιμένο και οριζόντιο έδαφος), με σκοπό να βρεθεί μία μέση τιμή των υπολογιζόμενων αδιάστατων μετακινήσεων. Τέλος προτείνονται εξισώσεις για τον υπολογισμό της αδιάστατης μετακίνησης συναρτήσει του λόγου kc/km, προσφέροντας έτσι μια απλοποιημένη μέθοδο εκτίμησης των μόνιμων μετακινήσεων.Οι εκτιμήθησες σεισμικές μετακινήσεις αποτελούν ένα ανώτατο όριο των σεισμικών μετακινήσεων, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός αυτών στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι η παραμένουσα αντοχή του εδάφους παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη από την επιρροή της ταχύτητα διάτμησης. Επομένως επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ειδικότερη ανάλυση στην περίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στην έννοια της παραμένουσας αντοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Critical acceleration
Φλύσχης
Parametric analysis
Ασύμμετρη φόρτιση
Μέθοδος ολισθαίνοτνας στερεού σώματος
Symmetrical resistance
Flyshk slop
Μόνιμες σεισμικές μετακινήσεις
Sliding block model
Ευστάθεια προυνών
Κρίσιμη επιτάχυνση
Permanent seismic displacement

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-05T09:15:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.