δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η Επικούρεια τέχνη του ζην
The Epicurian art of living

Sima, Beatrix Γιοζεφ (Σίμα Μπέατριξ)

This project is aiming to present the Epicurean moral and especially to highlight the clarity of Epicuros’s thinking and the consistence with which he creates his system. The rapid changes in the sociopolitical scene of the late 4th century B.C. brought about innovations and a new approach of reality in philosophy. The main concern of filosophy in the hellenistic years is the individual and his problems.A central question becomes from ‘what is good’ or ‘what is a virtue’ of the classical period, to ‘how I have to live so as to be happy’. The Epicurean ethics, established on logic and physics, promises a solution available to all those who follow it with faith and consequence. The activity of mind, that is memory and imagination, holds the key to a more fulfilling life which is what controls and directs the Epicurean hedonism.
H παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την επικούρεια ηθική και κυρίως να αναδείξει την διαύγεια της σκέψης του Επίκουρου, καθώς και τη συνέπεια, με την οποία οικοδομεί το σύστημα του. Οι ραγδαίες αλλαγές του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι προς το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. επέφεραν καινοτομίες και μια νέα προσέγγιση του πραγματικού και στη φιλοσοφία. Κύρια μέριμνα της φιλοσοφίας των ελληνιστικών χρόνων είναι ο άνθρωπος και τα προβλήματά του. Το κεντρικό ερώτημα της φιλοσοφίας "τι είναι καλό" ή "τι είναι αρετή" των κλασσικών χρόνων, μετατρέπεται στο "πώς πρέπει να ζήσω για να ευτυχήσω". Η επικούρεια ηθική θεμελιωμένη στη λογική και στη φυσική, υπόσχεται μία λύση προσιτή σε όλους όσοι την ακολουθούν πιστά και συνειδητά. Η δραστηριότητα του νου -μνήμη και φαντασία- κρατούν το κλειδί για μια ευδαίμονα ζωή και αυτή είναι που ελέγχει και κατευθύνει τον επικούρειο ηδονισμό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ηδονή
Friendship
Φιλία
Autarky
Pleasure
Αυτάρκεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-12-27T12:43:34Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.