Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των εταιριών του εμπορικού δικαίου σε περίπτωση έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τhe liability of companies of commercial law due to the issue of a cheque without sufficient funds
Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των εταιριών του εμπορικού δικαίου σε περίπτωση έκδοσης ακάλυπτης επιταγής

Κατράνα, Μαρία Κωνσταντίνου

The issue of bad cheques (bank cheques without sufficient funds) that are drown in the name and on behalf of companies of commercial law (such as general partnerships, limited partnerships, joint stock companies and limited liability companies) endeavors plenty of civil and penal sanctions, not only for the companies but for their managers, who wrote and signed the bad cheques and who handed them to the payee, as well. As far as the companies are concerned, first of all the bearer can exercise his right of recourse against the drawer- company (art. 40 ff law 5960/33) and he can also demand by the court the issue, against the company, of order to pay the debt on the basis of documentary evidence (art 623 ff Greek Code of Civil Procedure). In addition to that, the company is liable for damages caused to the bearer as a result of the issue of the bad cheque (art. 914 Greek Civil Code and art. 79 law 5960/33). Also, the payee has the right to pursuit the payment of the cheque’s sum of money, through the basic contract that bonds him with the company who drew the cheque, but only if his prior satisfaction from the commercial paper fails. Finally, he has the right to demand the value of the bad cheque, via the article 904 ff CC that regulates the situation of unjustified enrichment. The company’s manager who signed the bad cheque is personally liable for damages (art. 914CC and art. 79 law 5960/33) but suffers also penal consequences because the issue of cheques without sufficient funds is a crime. (art. 79 law 5960/33). Finally, matters such as the effect of the company’s bankruptcy or the replacement of managers, after the issue of cheques but before their presentment to the drawee for payment, to the penal and civil liability of managers, are also being mentioned.
Το ζήτημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό των εταιριών του εμπορικού δικαίου (όπως των ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και ΕΠΕ) συνεπάγεται ποικίλες αστικές και ποινικές κυρώσεις, όχι μόνο για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τους νομίμους εκπροσώπους τους που κατάρτισαν, υπέγραψαν και παρέδωσαν τις επιταγές στον κομιστή. Όσον αφορά τις εταιρίες, καταρχήν ο κομιστής της επιταγής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής του κατά της εκδότριας εταιρίας (άρθρο 40επ ν. 5960/33) αλλά και να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής (άρθρο 623επ ΚΠολΔ). Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται και αδικοπρακτικά για τη ζημία που υπέστη ο κομιστής από την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής (914ΑΚ). Επίσης, ο κομιστής έχει το δικαίωμα να αναζητήσει το ποσό της επιταγής βάσει της βασικής σχέσης που τον συνέδεε με την εκδότρια εταιρία, αλλά μόνο εφόσον η προηγούμενη ικανοποίηση του από τον πιστωτικό τίτλο αποτύχει. Τέλος, δικαιούται να αναζητήσει το ποσό της επιταγής βάσει του άρθρου 904επ ΚΠολΔ, που ρυθμίζει την αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ο διαχειριστής της εταιρίας που υπέγραψε την ακάλυπτη επιταγή ευθύνεται αδικοπρακτικά (914ΑΚ και 79 ν. 5960/33) αλλά υπέχει και ποινική ευθύνη επειδή η έκδοση ακάλυπτης επιταγής είναι ποινικό αδίκημα. (79 ν. 5960/33). Τέλος, αναλύονται και ζητήματα όπως η επίδραση της πτώχευσης της εκδότριας εταιρίας και της αντικατάστασης των διαχειριστών μετά την έκδοση της επιταγής αλλά πριν την εμφάνιση της προς πληρωμή, στην ποινική και αστική ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανώνυμυ εταιρία
Ακάλυπτη επιταγή
General partnership
Ομόρρυθμη εταιρία
Εταιρία περιορισμένης ευθύνης
Bad cheque
Joint stock company
Limited Liability company

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011-01-07T11:20:44Z
2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.