Tappe della storia dell’educazione prescolare in Italia: da Maria Montessori a Loris Malaguzzi

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σταθμοί στην ιστορία της Iταλικής προσχολικής αγωγής: από τη Maria Montessori στον Loris Malaguzzi
Tappe della storia dell’educazione prescolare in Italia: da Maria Montessori a Loris Malaguzzi

Ανδρέογλου, Χριστέλεν Σταύρου

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των σταθμών στην ιστορία της ιταλικής προσχολικής αγωγής, παράλληλα με την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων που επηρέασαν όλους τους τομείς της χώρας, από τον 18ο αιώνα έως τις μέρες μας. Επιπλέον πραγματοποιείται ανασκόπηση των εκπαιδευτικών πολιτικών και επιχειρείται η συγκριτική ανάλυσή τους με βάση το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόστηκαν. Γίνεται μνεία στην κρατική μέριμνα και αναλύεται η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση για την προστασία της παιδικής-προσχολικής ηλικίας από την φασιστική κυβέρνηση με την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού για την προστασία της Μητρότητας και της Παιδικής Ηλικίας (ONMI). Ακόμη γίνεται εκτενής αναφορά στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την ίδρυση κέντρων προσχολικής αγωγής. Πραγματοποιείται η καταγραφή και η παρουσίαση των μεγάλων προσωπικοτήτων της ιταλικής προσχολικής σκηνής, της ζωής τους, των παιδαγωγικών συστημάτων τους, της δράσης και των εμποδίων που συνάντησαν λόγω των ιστορικών εξελίξεων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο πρωτεργάτης της ιταλικής προσχολικής αγωγής Ferrante Apporti και το βραβευμένο έργο των αδερφών Carolina και Rosa Agazzi. Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη Maria Montessori που το έργο της έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο και καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους παιδαγωγούς του 19ου αιώνα, ενώ η δράση της αποτελεί ισχυρό θεμέλιο στην παιδαγωγική. Από την πραγμάτευση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Loris Malaguzzi, η ψυχή του παιδαγωγικού συστήματος Reggio Emilia, που πήρε το όνομά του από την περιοχή στην οποία πρωτοεμφανίστηκε και έδωσε μια νέα κατεύθυνση στην προσχολική αγωγή του 20ου και του 21ου αιώνα σε ολόκληρο τον κόσμο.
The aim of the present study is to record the stops in the history of Italian preschool education, together with the development of historical events that affected all areas of the country, from the 18th century to the present day. Moreover carried review of educational policies and attempted a comparative analysis of the basis of socio-cultural context in which they were applied. Reference is made in state care and analyzes the first organized action to protect the child-preschool by the fascist government with the establishment of the National Agency for the Protection of Motherhood and Childhood (ONMI). Even extensive reference to private initiatives establishing preschool centers. Carry out the recording and presentation of the great personalities of Italian pre-stage of their life, their educational systems, the action and the obstacles encountered due to historical developments. More specifically shows the leader of the Italian preschool Ferrante Apporti and award-winning work of sisters Carolina and Rosa Agazzi. At the same time, great attention is given to Maria Montessori that her work has been recognized at international level and occupies a special place among the teachers of the 19th century, while the action of a strong foundation in pedagogy. Since the negotiation could not be absent Loris Malaguzzi, the soul of teaching Reggio Emilia system, which takes its name from the area in which it originated and gave a new direction in preschool education in the 20th and 21st century worldwide.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Preschool education
Italian history
Maria Montessori
Ιταλική ιστορία
Προσχολική αγωγή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-20T08:01:56Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.