Αξιολόγηση δεικτών φυσικής κατάστασης σχετιζόμενων με την υγεία σε μαθητές/τριες γυμνάσιου με και χωρίς κινητικές δυσκολίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση δεικτών φυσικής κατάστασης σχετιζόμενων με την υγεία σε μαθητές/τριες γυμνάσιου με και χωρίς κινητικές δυσκολίες

Σαμαρά, Σταυρούλα Αντωνίου

The purpose of this study was to examine the relationship between the score of MABC-II and health related fitness and identify the differences in the physical condition status among a group of teenagers with movement difficulties compared with a group of teenagers with typical motor coordination. Initially, 250 adolescents were assessed who attended the three grades of high school. Then, 46 teenagers aged 12-15 years old (23 formed the WMD group and 23 MD group) were selected. Both groups were evaluated by the test sit ups in thirty seconds, the flexibility test and the calculation of the body mass index. Pearson correlation analysis showed a statistically significant and positive correlation between MABC-II and the three fitness tests. More specifically, statistically significant positive correlations were found between strength of abdominals and the total score in ball skills (r = .64 **, p = .000), balance (r = .39 **, p = .008) and manual dexterity (r = .36 *, p = .01) and the total score of MABC-II (r = .62 **, p = .000). Statistically significant positive correlations were found between flexibility test and the total score in balance (r = 59 **, p = .000), manual dexterity (r = .31 *, p = .03) and MABC-II (r = 49 **, p = .000). Finally, statistically significant negative correlations were found between BMI and total score in balance (r = -40 **, p = .005) and MABC-II (r = -30 *, p = .03). T-test for independent samples analysis found statistically significant differences (p = <.05) between adolescents with movement difficulties and adolescents without movement difficulties in the sit ups and sit and reach tests. To sum up, adolescents with movement difficulties had lower levels of health related physical fitness compared to their peers without movement difficulties.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η σχέση μεταξύ των σκορ του MABC-II και των δεικτών φυσικής κατάστασης σχετιζόμενης με υγεία και να εντοπιστούν τυχόν διαφορές σε δείκτες φυσικής κατάστασης σχετιζόμενης με υγεία μεταξύ μιας ομάδας εφήβων με κινητικές δυσκολίες σε σύγκριση με μια ομάδα εφήβων με τυπικό κινητικό συντονισμό. Αρχικά αξιολογήθηκαν 250 έφηβοι/-ες όλων των τάξεων του γυμνασίου. Έπειτα επιλέχθηκαν 46 έφηβοι/-ε ηλικίας 12-15 ετών (23 συγκρότησαν την ομάδα ΧΚΔ και 23 την ομάδα ΚΔ). Και οι δύο ομάδες αξιολογήθηκαν με την δοκιμασία κοιλιακών σε τριάντα δευτερόλεπτα, με τη δοκιμασία ευλυγισίας και με τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος. Από την ανάλυση συσχέτισης (Pearson), τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικώς θετική συσχέτιση των σκορ του MABC-ΙΙ με τα τεστ φυσικής κατάστασης. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις της δύναμης των κοιλιακών με το συνολικό σκορ των δεξιοτήτων με μπάλα (r= .64**, p= .000), της ισορροπίας (r= .39**, p= .008) και του λεπτού χειρισμού (r= .36*, p= .01) και του συνολικού σκορ στο MABC-ΙΙ (r= .62**, p= .000). Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές θετικές συσχετίσεις της δοκιμασίας ευλυγισίας με το συνολικό σκορ της ισορροπίας (r= 59**, p= .000), με το συνολικό σκορ των δεξιοτήτων του λεπτού χειρισμού (r= .31*, p= .03) και με το συνολικό σκορ του MABC-2 (r= 49**, p=.000). Τέλος, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις ανάμεσα στο ΔΜΣ και στην ισορροπία (r= -40**, p= .005) και στο συνολικό σκορ του MABC-ΙΙ (r= -30*, p= .03). Από την ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p= <.05) ανάμεσα στους εφήβους με κινητικές δυσκολίες και στους εφήβους χωρίς κινητικές δυσκολίες στη δοκιμασία των κοιλιακών και στη δοκιμασία ευλυγισίας. Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι έφηβοι με κινητικές δυσκολίες έχουν χαμηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν έχουν κινητικές δυσκολίες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού
sit ups test
τεστ δύναμης κοιλιακών
τεστ ευλυγισίας
Developmental coordination disorder
3. sit & reach test

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-20T08:21:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.