Προαστιακός σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης: Διερεύνηση συμπεριφοράς χρηστών με ανάπτυξη διακριτού υποδείγματος επιλογής μέσου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προαστιακός σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης: Διερεύνηση συμπεριφοράς χρηστών με ανάπτυξη διακριτού υποδείγματος επιλογής μέσου

Νικολαΐδου, Αναστασία Μιχαήλ

The present thesis entitled “Thessaloniki Suburban Rail: Investigation of user’s behavior by developing a discrete choice model” deals with disaggregate mathematical choice models. For the construction of these models, data from questionnaire survey for evaluating the potential demand of the proposed suburban line of Thessaloniki were used. The questionnaire survey was conducted for the project “RAIL4SEE – Cities of South East Europe as rail links”, in specific locations in Thessaloniki during the period 12 – 18 December 2013. Respondents were stratified into three groups depending on the mode they currently use and other main characteristics namely: car users, bus users (normal ticket), bus users (reduced ticket). The survey questionnaire included questions about the trip characteristics (revealed preference part) and the socioeconomic characteristics of users and also the responses of users regarding the suburban rail (stated preference part). Six binary logit choice models were developed, two for each user group. The purpose of these models is to identify the variables that affect the modal choice. These variables are divided into those that describe the characteristics of the modes offered (time and travel cost) and those that describe the socioeconomic characteristics of users (gender, occupation, income, etc.). The results of the choice modes show significant relationship of mode and user specific variables to the final choice, for all three user categories. The insertion of user specific variables improved the overall fit and the explanatory power of the models. Moreover, based on the results of the models travel and cost elasticities were calculated for all users.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο «Προαστιακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης: Διερεύνηση συμπεριφοράς χρηστών με ανάπτυξη διακριτού υποδείγματος επιλογής μέσου», έχει ως αντικείμενο τα μαθηματικά υποδείγματα επιλογής μεταφορικού μέσου. Για την ανάπτυξη των υποδειγμάτων αυτών, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγησης της δυνητικής ζήτησης της προτεινόμενης προαστιακής γραμμής στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η έρευνα ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένες θέσεις έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 12 – 18 Δεκεμβρίου 2013, στο πλαίσιο του έργου «RAIL4SEE – Οι πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως σιδηροδρομικοί κόμβοι». Οι ερωτώμενοι ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκαν: χρήστες Ι.Χ., χρήστες Ο.Α.Σ.Θ. (κανονικό κόμιστρο) και χρήστες Ο.Α.Σ.Θ. (μειωμένο κόμιστρο). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων (έρευνα αποκαλυπτόμενης προτίμησης), ερωτήσεις για τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ερωτώμενων και τις απαντήσεις των χρηστών στα παίγνια που αφορούσαν τον προαστιακό σιδηρόδρομο (έρευνα δηλωμένης προτίμησης). Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας κατασκευάστηκαν έξι υποδείγματα επιλογής μέσου, δύο για κάθε κατηγορία χρήστη της έρευνας. Ο σκοπός των υποδειγμάτων αυτών, είναι ο προσδιορισμός εκείνων των μεταβλητών που επηρεάζουν την επιλογή μεταφορικού μέσου. Οι μεταβλητές αυτές χωρίζονται σε αυτές που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των μεταφορικών μέσων (χρόνος και κόστος διαδρομής) και σε αυτές που περιγράφουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων (φύλο, επάγγελμα, εισόδημα, κ.ά.). Τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων έδειξαν, ότι και για τις τρεις κατηγορίες χρηστών, τόσο οι μεταβλητές που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των μέσων όσο και αυτές που περιγράφουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή μέσου. Επίσης, μετά την εισαγωγή των μεταβλητών που αφορούσαν στα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ερωτώμενων βελτιωνόταν αισθητά η προσαρμοστικότητα των υποδειγμάτων στα δεδομένα του δείγματος καθώς και η επεξηγηματική δύναμη των υποδειγμάτων. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων υπολογίστηκαν η ελαστικότητα του κόστους και του χρόνου διαδρομής για όλους τους χρήστες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Έρευνες δηλωμένων προτιμήσεων
Discrete choice models
Διακριτό υπόδειγμα επιλογής μέσου
Προαστιακός σιδηρόδρομος
Suburban rail
Stated preference survey

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2016-09-29T07:50:10Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.