Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης για την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης για την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Θεοδωρακοπούλου, Μαρία Αντωνίου

Η σχολική τάξη αποτελεί για τους μαθητές όλων των βαθμίδων ένα λεκτικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να διαχειριστούν τη συνεχή ροή των πληροφοριών που διακινείται. Καλούνται, επίσης, να μελετήσουν τα σχολικά εγχειρίδια και να αναπαράγουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έλαβαν, όταν τους ζητηθεί. Σε τέτοιου τύπου δοκιμασίες, η κατανόηση και η γραφή αποτελούν τις σημαντικότερες διαδικασίες της σχολικής τάξης. Σ’αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθησή τους, βρίσκονται σε δυσμενή θέση, εξαιτίας της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των γνωστικών και γλωσσικών διαδικασιών, της κατανόησης και της γραφής. Ακόμη κι αν διαθέτουν τη γνώση του αντικειμένου, βιώνουν συχνά τη σχολική αποτυχία, αφού βρίσκονται σε αδυναμία να τη δηλώσουν είτε γραπτά είτε προφορικά. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μέσω στρατηγικών μάθησης. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η εφαρμογή ενός παιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης στην κατανόηση της ανάγνωσης κειμένου και στην παραγωγή γραπτού λόγου, με βάση το μαθησιακό προφίλ των μαθητών και τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών σε αυτούς τους τομείς.
The classroom is for students of all levels a verbal environment in which they are asked to manage a constant flow of information. They are also expected to study textbooks and reproduce the information and knowledge they received, when requested. In such cases, reading comprehension and writing are the most important processes in the classroom. In this educational context, students who have difficulties in learning are at a disadvantage because of their inability to meet the requirements of the cognitive and language processes, comprehension and writing. Even if they have knowledge of the subject, they often experience school failure, as they are unable to express such knowledge in writing or orally. This study investigates ways to improve the reading comprehension and writing skills of children with learning difficulties, through learning strategies. The results showed that the application of a pedagogical-intervention program in reading comprehension and writing, based on students’ learning profile and the use of cognitive and metacognitive strategies can lead to children’s improvement in the abovementioned areas.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

learning difficulties
γραπτός λόγος
reading comprehension
writing process
μαθησιακές δυσκολίες
αναγνωστική κατανόηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-29T09:41:37Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.