Εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος στην αποκατάσταση του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εφαρμογές οπλισμένου σκυροδέματος στην αποκατάσταση του προϊστορικού οικισμού στο Ακρωτήρι της Θήρας

Τσούκα, Στέλλα Χρήστου

The thesis subject is the reinforced concrete restoration interventions that have taken place in the prehistoric settlement of Akrotiri, aimed at its restoration and maintenance. The study is mainly observational in character so as to present a complete – as far as possible – picture of contemporary concerns arising from the implementation of reinforced concrete in mounting and restoration interventions performed in the past, under a different ethical and technological framework on an especially important monument. Thanks to the excavators’ intense efforts at restoration with interventions of reinforced and unreinforced concrete, today we can observe the architecture of a prehistoric settlement consisting of buildings up to three stories high. Emphasis is placed on the effects of the complete destruction of wood in the buildings during the revelation of the prehistoric settlement as well as on the conditions that the excavators faced. Furthermore, the thesis describes the way of dealing and restoring the ruins of Akrotiri from the moment of revelation up to now, according to the trends and practices of the times. The thesis also refers to the current way of dealing with monuments that, just like the one of Akrotiri, had undergone interventions of reinforced concrete in the past, such as those of Knossos and Pompeii. A comparison between the above mentioned cases brings to light the common problems that arise when attempting to find the optimal solution for the monuments’ restoration through the negotiation of current values and objectives. Moreover, the study presents a detailed description and categorization of the reinforced concrete interventions performed at Akrotiri, on the basis of the static role they aim to fulfill, taking into account their form and respective position in sections of the building masonry. The study also provides classification tables of interventions by type and distribution tables per building or per domain. In following, the thesis presents a close examination of the characteristics of the intervention materials. The character of visual observation and examination of individual interventions is strengthened by the prohibition of any other method in the detection of materials save for the pure and non-destructive. The thesis draws general conclusions about the state pathology of existing interventions; before finally presenting certain suggestions regarding the way to deal with these interventions and the future maintenance of the prehistoric settlement.
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελούν οι αναστηλωτικές επεμβάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν πραγματοποιηθεί στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου με στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρησή του. Έχει κυρίως διαπιστωτικό χαρακτήρα, προκείμενου να δοθεί, κατά το δυνατόν, μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβληματισμών που προκύπτουν σήμερα από την εφαρμογή οπλισμένου σκυροδέματος σε επεμβάσεις στερέωσης και αναστήλωσης που έγιναν στο παρελθόν, κάτω από άλλο δεοντολογικό και τεχνολογικό πλαίσιο, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό μνημείο. Χάρη στις επιστάμενες προσπάθειες με αναστηλωτικές επεμβάσεις από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα, μπορούμε σήμερα να παρατηρήσουμε την αρχιτεκτονική ενός προϊστορικού οικισμού που αποτελείται από κτίρια έως και τριών ορόφων. Δίνεται έμφαση στις επιπτώσεις που είχε η πλήρης καταστροφή του ξύλου στα αποκαλυπτόμενα κτίσματα του προϊστορικού οικισμού και στην κατάσταση που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ανασκαφείς. Στη συνέχεια περιγράφεται αρχικά ο τρόπος αντιμετώπισης και αναστήλωσης των ερειπίων του Ακρωτηρίου, από τη στιγμή της αποκάλυψής τους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις τάσεις και πρακτικές που επικρατούσαν ανά χρονική περίοδο. Αναφέρεται ο σημερινός τρόπος αντιμετώπισης σε μνημεία που είχαν και αυτά, ομοίως με το Ακρωτήρι, υποστεί επεμβάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα στο παρελθόν, όπως στην Κνωσό και στην Πομπηία. Γίνεται σύγκριση των παραπάνω περιπτώσεων και αναφέρονται οι κοινοί προβληματισμοί που προκύπτουν στην εύρεση της βέλτιστης λύσης αποκατάστασής τους μέσα από τη διαπραγμάτευση των σημερινών αξιών και στόχων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και κατηγοριοποίηση των επεμβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Ακρωτήρι, βάσει του στατικού ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή και τη θέση τους στα τμήματα της τοιχοποιίας των κτιρίων. Συνοδεύεται από πίνακες ταξινόμησης των επεμβάσεων ανά κατηγορία και πίνακες κατανομής επεμβάσεων ανά κτίσμα ή ανά τομέα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υλικών των επεμβάσεων. Η απαγόρευση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου στην ανίχνευση των υλικών, πέραν των αμιγώς, μη καταστροφικών, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου της οπτικής παρατήρησης και εξέτασης των επιμέρους επεμβάσεων. Αναφέρονται γενικά συμπεράσματα για την κατάσταση παθολογίας των υφιστάμενων επεμβάσεων. Τέλος, αναπτύσσονται κάποιες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους και τη διατήρηση του προϊστορικού οικισμού στο μέλλον.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σκυρόδεμα
Αποκατάσταση
Restoration
Ακρωτήρι
3. Akrotiri
Concrete

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2016-10-03T11:10:23Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.