δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσωρινή απασχόληση

Κυνηγοπούλου, Σταματία Νικολάου

Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματική εργασίας ήταν η μελέτη της προσωρινής απασχόλησης, ενός θεσμού που εντάσσεται στην κατηγορία των ατυπικών μορφών απασχόλησης. Στην πρώτη ενότητα αναλύσαμε τη νομοθετική ρύθμιση της προσωρινής απασχόλησης και τα εννοιολογικά της στοιχεία, ενώ έγινε αναφορά και στα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά τη νομική φύση των δύο συμβάσεων που συνάπτονται στα πλαίσιά της, δηλ. της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης και της σύμβασης παραχώρησης εργαζομένου, και έγινε μία σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της. Κατόπιν, διακρίναμε την προσωρινή απασχόληση από τον απλό δανεισμό εργαζομένου, τη μεσολάβηση για εύρεση εργασίας, τη σύμβαση έργου και τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Στην επόμενη ενότητα αναλύσαμε τις προϋποθέσεις νομιμότητας της προσωρινής απασχόλησης και τις συνέπειες μη τήρησης αυτών. Στην τρίτη ενότητα ασχοληθήκαμε με τις έννομες σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων. Ακόμη θίξαμε ορισμένα ζητήματα συλλογικού εργατικού δικαίου. Στην τελευταία ενότητα εξετάσαμε ορισμένα ειδικά ζητήματα.
The aim of the present Master’s thesis was the study of the temporary agency work, a type of nonstandard work. In the first chapter we presented the laws applied on the temporary agency work and the definition of it, as well as the three parts, which enter in this legal relationship. Moreover we analyzed the legal status of the two contracts, the temporary employment contract and the assignment contract, and we mentioned briefly the benefits and the drawbacks of it. After that we made a distinction between the temporary agency work and the hiring out of employees, the placement service, the contract of work and the service agreement. In the next chapter we analyzed the preconditions of the legality of the temporary agency work and the consequences of their violation. In the third chapter we examined the legal relations between the parts, which enter the temporary employment. We also examined a few matters of collective labour law. In the last chapter we mentioned some more specific matters.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nonstandard Work
Distinction from similar contractual relationships
Ατυπικές μορφές απασχόλησης
Προσωρινή απασχόληση
Temporary agency work
Διάκριση από συναφείς συμβάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01
2016-10-03T11:51:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.