Μελέτη κυκλοφορίας σε κύρια αστική οδό με την χρήση λογισμικού προσομοίωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη κυκλοφορίας σε κύρια αστική οδό με την χρήση λογισμικού προσομοίωσης

Αλδαγγέλου, Γεώργιος Ανδρέα

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, αποτελεί η μελέτη της κυκλοφορίας του άξονα της Λεωφόρου Γεωργικής σχολής και της Θεσσαλονίκης-Περαίας, μέσω μικροσκοπικής προσομοίωσης, με τη χρήση του λογισμικού Aimsun. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εκπαιδευτική εργασία, κατά την οποία πέραν της προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, επιχειρείται και η κατάρτιση μιας σειράς σεναρίων, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες παρεμβάσεις στο σύστημα σηματοδότησης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, με βασικό στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της αρτηρίας και την μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων. Αρχικά, πραγματοποιείται μια αναφορά στις κατηγορίες των υποδειγμάτων κυκλοφοριακής ροής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών υποδειγμάτων, που περιγράφουν την κίνηση των οχημάτων και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, σε μικροσκοπικό επίπεδο προσομοίωσης. Έπειτα, περιγράφονται η διαδικασία μικροσκοπικής προσομοίωσης της κυκλοφορίας στο λογισμικό Aimsun, όπως επίσης και η μεθοδολογία κωδικοποίησης των επιμέρους χαρακτηριστικών του δικτύου (γεωμετρία άξονα, προγράμματα σηματοδότησης, γραμμές δημόσιων συγκοινωνιών κ.α.), για τη δημιουργία του αντίστοιχου υποδείγματος. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά η βασική ορολογία και οι βασικές αρχές του σχεδιασμού σηματοδότησης, οι οποίες εφαρμόζονται στα επιμέρους σενάρια, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, τα οποία αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα προσομοίωσης 9:00 πμ με 10:00 πμ. Από την αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ προτείνονται τα σενάρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και αυτά τα οποία απαιτούν περεταίρω διερεύνηση.
Τhe subject of this Thesis, is the study of the traffic in the artery called Lewforos Gewrgikis Sxolis and its extension Thessalonikis-Peraias via microscopic simulation using Aimsun Software. It is basically about an educational study of the traffic includes apart from the simulation of the “do nothing” scenario, the examination of a series of scenarios that consist of some modifications in traffic operation and measures of traffic management nature, having as main goal to improve the operation of the artery and reduce environmental pollutants. Initially, a review on the models of traffic flow is realized. Secondly, the basic principles and characteristics of the mathematical models that describe the flow of the vehicles and their interaction in microscopic simulation are presented. Then, the process of the traffic’s microscopic simulation in Aimsun software is described as well as the coding method of the artery’s characteristics in order for the respective model to be created. Finally, the basic terminology and principals of signaling design , which are applied in the specific scenarios, are presented, while next there is a presentation and the analysis of the exported results of the simulation runs, that corresponds to time interval 9:00 am - 10:00 am. Through the evaluation of the above results useful conclusions revealed, while the scenarios that can be applied and the ones that require further research are suggested.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μελέτη κυκλοφορίας
Aimsun
Traffic Management
Μικροσκοπική προσομοίωση
Microscopic simulation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T06:08:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.