δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση Δεδομένων Πάλης

Μιγκιπή, Αναστασία Ορέστη

Η Εξόρυξη Δεδομένων στον Αθλητισμό Data Mining in Sports – ή Sports Data Mining – εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια σε μια πληθώρα αθλημάτων, τόσο ατομικών όσο και ομαδικών, από το τζούντο ως το μπέιζμπολ. Η Εξόρυξη Δεδομένων στο άθλημα της Πάλης είναι μια περιοχή πολύ λίγο χαρτογραφημένη, αν όχι ανεξερεύνητη. Η Γυναικεία Πάλη, ή Ελευθέρα Πάλη Γυναικών, Ολυμπιακό άθλημα μόλις από το 2004, δεν έτυχε καλύτερης αντιμετώπισης με ελάχιστες εξαιρέσεις.Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσφέρει στον τομέα αυτό. Γίνεται ανάλυση των Δεδομένων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελευθέρας Πάλης Γυναικών του 2011 που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, με το δείγμα να περιλαμβάνει τις αθλήτριες που κατέκτησαν από την 1η ως και την 10η θέση σε όλες τις τότε κατηγορίες βάρους, με μια σωρεία διαφορετικών τεχνικών της Εξόρυξης Δεδομένων και της Στατιστικής Επιστήμης. Εφαρμόζονται τεχνικές Περιγραφικής Στατιστικής, μέθοδοι Διερευνητικής Ανάλυσης, εξετάζεται η Μεταβλητότητα και οι Συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές, γίνεται Ανάλυση της Συνδιασποράς τους δημιουργείται Μοντέλο Πρόβλεψης της Τελικής Κατάταξης των αθλητριών, υλοποιούνται Factor Analysis και Συσταδοποίηση (Clustering) τόσο Ιεραρχική (Hierarchical) όσο και Two-Step και Discriminant. Γίνεται Frequent Set Mining τόσο με χρήση του αλγορίθμου Apriori , όσο και της παραλλαγής του Apriori-WQ [].
Data Mining in Sports – or Sports Data Mining – has been developing in the last years in a plethora of sports, both individual and team ones, ranging from judo to baseball. Data Mining in Sports in the sport of Wrestling is an area more or less not mapped, if not undiscovered. Women’s Wrestling, or Freestyle Wrestling of Women, an Olympic sport only as of 2004, has not had better treatment, with very few exceptions. The current thesis attempts to distribute in this sector. An analysis is made on the Data of the World Championship of Freestyle Wrestling of Women of 2011, which was held in Istanbul, Turkey, with the sample consisting of the athletes who were in the 1st to 10th places in all the then weight categories, with many different techniques of Data Mining and Statistics. Descriptive Statistics and Exploration Analysis methods are implemented, the Changeability and Correlations are tested, the Covariance is analyzed and a Predictive Model of the final ranking of the athletes is structured, multiple Factor Analyses and Clustering, both Hierarchical and Two-Step and Discriminant are applied. Frequent Set Mining is enacted, both with the Apriori algorithm, as well as its alternation, the Apriori-WQ[].

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στατιστική-Πάλη
Statistics-Wrestling
Data analysis-Wrestling
Ανάλυση Δεδομένων-Πάλη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T06:25:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.