Πρότυπα ιστορίας ζωής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων που κινδυνεύουν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πρότυπα ιστορίας ζωής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων που κινδυνεύουν

Σταυρίδου, Φανή Φλωρεντία, Αλέξανδρου

The life-history traits of fishes are used, among others, for the assessment of threat related, both at marine and fresh waters. The aim of this study was to examine the patterns and the possible relationships of the threatened freshwater fish traits, globally. For this purpose, data of nine life history traits for 1786 species, cited in the red list of the IUCN under the three most critical categories of risk (critically endangered, endangered, vulnerable) were collected, mostly from fishbase and published literature. The results of the study showed that the most threatened families are Cyprinidae and Cichlidae. Threatened species are distributed in lower latitudes (tropical zone), with Europe having, 50% of their hosted species under threat. In conclusion, threatened fish species globally have specific traits, which could be used as management tools for their protection and conservation.
Τα χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής (life-history traits) των ειδών ψαριών χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχουν τόσο στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά ύδατα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των χαρακτηριστικών ιστορίας ζωής των ψαριών των εσωτερικών ειδών που κινδυνεύουν παγκοσμίως. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν εννιά χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής για 1786 είδη ψαριών, που σύμφωνα με τον κατάλογο της IUCN βρίσκονται σε κάποια από τις τρεις κρισιμότερες κατηγορίες κινδύνου (κρισίμως κινδυνεύοντα, κινδυνεύοντα, τρωτά). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αρχικά ότι τα περισσότερα είδη που ανήκουν σε κάποια κατηγορία κινδύνου κατανέμονται γεωγραφικά σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη (τροπική ζώνη). Επίσης, βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στα είδη της Ευρώπης, όπου το 50% περίπου των ειδών της απαντούν σε κάποια κατηγορία κινδύνου. Η έρευνα αυτή κατέδειξε την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ιστορίας ζωής, στα είδη που απαντούν στις κατηγορίες κινδύνου που είναι περισσότερο κρίσιμες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχειριστικά εργαλεία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία τόσο των πληθυσμών τους όσο και των ενδιαιτημάτων τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής
Εσωτερικά ύδατα
Κινδυνεύοντα είδη
Life history traits
Threatened species
Freshwater

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T11:04:19Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.