Οι μάχες των Νέων Ελληνικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι μάχες των Νέων Ελληνικών

Ζεμπίλης, Παντελής Στυλιανού

Το 1951, ο Ρένος Αποστολίδης –μετά το κλείσιμο του περιοδικού Ο Αιώνας μας, όπου διατηρούσε τη θέση του αρχισυντάκτη– αποφάσισε, από κοινού με τον πατέρα του Ηρακλή Αποστολίδη, την έκδοση ενός περιοδικού μέσω του οποίου θα αποκτούσαν ένα δημόσιο βήμα για την άσκηση κριτικού λόγου πάνω σε λογοτεχνικά και πνευματικά ζητήματα, για την ενημέρωση (μέσω «Συμπληρωμάτων») της ήδη ευρύτατα επικυρωμένης Ποιητικής Ανθολογίας, και για την προεργασία της Ανθολογίας Διηγήματος. Ιδρύθηκαν, έτσι, τον Ιανουάριο του 1952 τα Νέα Ελληνικά, ένα μηνιαίο περιοδικό που δεν ήρθε να υπηρετήσει το γενικό κανόνα πνευματικών εκδηλώσεων μιας ιδεολογικά διχασμένης εποχής –που είχαν ως γνώμονα την ιδεολογική στράτευση ή τον εφησυχασμό, δηλαδή την απουσία κριτικής παρέμβασης– αλλά σφραγίστηκε από την ανεξάρτητη προς όλες τις πολιτικές παρατάξεις ή σκοπιμότητες, θέση των εκδοτών του, και από τον ιδιαίτερα μαχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα της κριτικής του Ρένου Αποστολίδη. Τα Νέα Ελληνικά είχαν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στην πρώτη τους εκδοτική εξόρμηση, αφού διατήρησαν το μέσο όρο των πωλήσεών τους στο αξιοσημείωτο όριο των 5.500 φύλλων, και έτυχαν θερμής υποδοχής από μεγάλο μέρος των εκπροσώπων της Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς (η οποία προωθήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τα «Συμπληρώματα») και από την πλευρά της ελληνικής επαρχίας. Όμως, τα πολλά μέτωπα που ανοίχτηκαν εξαιτίας της μαχητικής φύσης και της οξείας επικριτικής τάσης του περιοδικού, οδήγησαν στη διακοπή της έκδοσης τον Ιούλιο του 1952. Έτσι, τα Νέα Ελληνικά, στις δύο επόμενες εκδοτικές εξορμήσεις τους, συνάντησαν ένα ήδη διαμορφωμένο εχθρικό ή επιφυλακτικό κλίμα και δεν έφτασαν ξανά την κυκλοφοριακή αίγλη των πρώτων χρόνων τους. Το 1957, όταν επαναλήφθηκε το εγχείρημα της έκδοσης με την πρόθεση της διεύρυνσης του κύκλου των ενδιαφερόντων, η απόπειρα απέτυχε καθώς διεκόπη στο δεύτερο μόλις τεύχος. Στην τρίτη τους εκδοτική εξόρμηση (Ιανουάριος 1966-Απρίλιος 1967) τα Νέα Ελληνικά κυκλοφόρησαν 16 ακόμη τεύχη, χωρίς να είναι πλέον ένα αμιγώς λογοτεχνικό περιοδικό, αλλά ένα έντυπο κριτικής προς όλα τα πεδία της μεταπολεμικής νεοελληνικής πραγματικότητας, και μελέτης βασικών επιστημονικών, φιλοσοφικών και πολιτικών προβλημάτων.
In 1951, Renos Apostolidis – after the closure of the “Our Century” (greek: “ΟΑιώναςμας”) magazine, where he was the editor in chief- decided, together with his father, Iraklis Apostolidis, to publish a magazine through which they could acquire a public “path” for the exercise of critical discourse on literary and spiritual issues, for the update (through “Supplements”) of the already widely validated Poetry Anthology (greek: “ΠοιητικήςΑνθολογίας”), and for the preparatory work of the Narrative Anthology (greek: “Ανθολογία Διηγήματος”). So, in January 1952 ModernGreek was established, (greek: “ταΝέαΕλληνικά”), a monthly magazine that had not come to serve the general spiritual manifestations of an ideologically disunited era -which had a view of the ideological commitment or complacency, namely the absence of critical intervention- but it was sealed by the independent view to all the political factions or expediencies, of its publishers, and the very combative and objecting character of Renos Apostolidis’ criticism. ModernGreek (“TaNeaEllinika”) was particularly well received in its first publishing campaign, after having maintained the average sales in the remarkable limit of 5.500 issues, and having been well received by a large part of the representatives of the First Post-war Generation (which was promoted, particularly, through the “Supplements”) and from the point of view of the Greek province. But, many battlefronts that opened up because of the combative nature and the acute critical tendency of the magazine, led to the discontinuation of the publishing in July 1952. So, ModernGreek (“taNeaEllinika”) in its next two publishing attempts, met an already configured hostile or sceptical climate and never actually met the glory of its early years again. In 1957, when the venture of the publishing was repeated, with the intention of extending the circle of interests, the attempt failed as it was stopped only in the second issue. In its third venture, (January 1966-April 1967) ModernGreek (“taNeaEllinika”) published 16 more issues, but without being a purely literary magazine any longer, but a form of review to all fields of the post-war Greek reality, and a form of study of basic scientific, philosophical and political problems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπολεμική περίοδος
Περιοδικό
Post-war period
Ρένος Αποστολίδης
Renos Apostolidis
Magazine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T11:35:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.