Αξιολόγηση των βιομηχανικών χαρακτηριστικών του κάθετου λακτίσματος στο ταεκβοντο διαφορετικών τεχνικών εκτέλεσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση των βιομηχανικών χαρακτηριστικών του κάθετου λακτίσματος στο ταεκβοντο διαφορετικών τεχνικών εκτέλεσης

Αναστασιάδου, Ευαγγελία Αθανασίου

The miro chagi is used in taekwondo for attack or counterattack. This specific kick is performed by Taekwondo athletes in two different ways: a) having the back foot stagnant on the ground and b) performing the same technique with the front leg. Aim of the present study was to examine and compare the kinetic, dynamic and neuromuscular characteristics of this specific technique (miro chagi) performed through two different ways. In this study will participate 12 athletes (owners of a black belt), with an average age of 19±1 years old and 10 years of training approximately. Moreover, the following items were used: a) a dynamometer, b) surface electrodes and c) two video cameras. The data evaluation took place using spss software (for windows), while p≤0,05 was defined as a level of significance. A t-test (analysis of variance) was used for the statistical data analysis. The results showed that the first technique exhibits greater forces in the support leg in comparison with the second. This may be due to the fact that during the second technique is a slight dragging of the support leg. Also the top speed kicking leg is greater in the second technique which is influenced by the distance of the kicking leg with the target. The high top speed of kicking leg seems to affect the final angular velocities of the knee joints and hip. The electromyographic activity of rf, bf and gas, showed higher peaks in the first technique for this reason perhaps that support leg develops greater forces on the territory . The distance of the kicking foot from the target may have been the reason to increase maximum prices emg in the first technique for both phases. In conclusion we come to the fact that the second technique is faster than the first because the distance to the target is smaller. Conversely , for the same reason the former is stronger than the second. Therefore a kick directly affected by the force , distance and speed.
Το κάθετο λάκτισμα ή miro chagi χρησιμοποιείτε για επίθεση ή αντεπίθεση. Παλαιότερα δεν ήταν από τα πιο δημοφιλή λακτίσματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τα τελευταία χρόνια ωστόσο με την είσοδο του ηλεκτρονικού θώρακα στο αγωνιστικό κομμάτι είναι η πλέον συνηθισμένη. Η συγκεκριμένη τεχνική την εκτελούν οι αθλητές του ταεκβοντο με 2 τρόπους : α) εκτέλεση της τεχνικής με το πίσω πόδι εν στάση και β) εκτέλεση της ίδιας τεχνικής με το μπροστινό πόδι εν στάση. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που να αναφέρονται σε ποσοτικοποιημένα κινηματικά γνωρίσματα των 2 διαφορετικών τρόπων εκτέλεσης της τεχνικής. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει και να συγκρίνει τα κινηματικά, δυναμικά και τα ηλεκτρομυογραφικά χαρακτηριστικά της τεχνικής που εκτελείτε με 2 διαφορετικούς τρόπους. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 αθλητές προχωρημένοι κάτοχοι μαύρης ζώνης με μ.ο. ηλικίας 19±1 έτη και προπονητική ηλικία περίπου 10 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν : α) ένα δυναμοδάπεδο, β) επιφανειακά ηλεκτρόδια, γ) μια βιντεοκάμερα για την κινηματική ανάλυση. Η αξιολόγηση έγινε στο spss και ακολουθήθηκε με δείκτη σημαντικότητας p≤0,5. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης t- test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώτη τεχνική εμφανίζει μεγαλύτερες δυνάμεις στο πόδι στήριξης σε σύγκριση με την δεύτερη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης τεχνικής υπάρχει ένα ελαφρύ σύρσιμο του ποδιού στήριξης. Επίσης η τελική ταχύτητα που ποδιού λακτίσματος είναι μεγαλύτερη στη δεύτερη τεχνική γεγονός που επηρεάζεται από την απόσταση του ποδιού λακτίσματος με το στόχο. Η μεγάλη τελική ταχύτητα του ποδιού λακτίσματος φαίνεται να επηρεάζει τις τελικές γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων του γονάτου και του ισχίου. Η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των rf, bf και gas, εμφάνισε μεγαλύτερες μέγιστες τιμές στη πρώτη τεχνική για το λόγο ίσως ότι το πόδι στήριξης αναπτύσσει μεγαλύτερες δυνάμεις στο έδαφος. Η απόσταση του ποδιού λακτίσματος από το στόχο ίσως ήταν ο λόγος για να αυξηθούν οι τιμές της μεγίστης ημγ στην πρώτη τεχνική και για τις δυο φάσεις. Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι η δεύτερη τεχνική είναι πιο γρήγορη από την πρώτη διότι η απόσταση με το στόχο είναι μικρότερη. Αντίθετα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο η πρώτη είναι πιο δυνατή από τη δεύτερη. Επομένως ένα λάκτισμα επηρεάζεται άμεσα από τη δύναμη, την απόσταση και την ταχύτητα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ταεκβοντο
Κάθετο λάκτισμά
Miro chagi
Taekwondo
Kinematic characteristics
Κινηματικά χαρακτηριστικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T11:23:26Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.