Η πορεία του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η πορεία του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα

Λαρίση, Ευαγγελία Απόστολου

The Agricultural sector is the main sector of the economy, since its role is irreplaceable and crucial for the rest of the economy. Especially in our country, it has always been of great importance since a respectable percentage of our population is occupied in agriculture, ensuring social cohesion and regional development. After the accession of our country to the EU, the Greek agriculture is determined by the rules of European agriculture through the Common Agricultural Policy (CAP). Within these years, C.A.P has undergone many reforms to achieve their legitimate purposes and the Greek agriculture must also adapt and go it in accordance with these rules. Two reforms of C.A.P were essential for our country. Specifically, the 1992 reform in which direct payments were associated with the eligible land or the number of animals to compensate the removal of price to farmers and secondly.Τhe second critical reform of 2003 was decided a decoupling of direct payments from production which they were based on historical payments either on producer’s level or regional one. These changes in policies have had a direct effect on the whole agricultural sector. In recent years , there has been a decline in the rural sector participation in the national economy. The aim of the work is to identify the major factors affecting the participation of agriculture in the economy and the degree of their influence. More specifically , there is a study in the influence of rural income gap relative to non-agricultural income, the index of producer welfare, estimated from the ratio of output and input agriculture, the number of workers in agriculture and the influence of agricultural policy from 1990 to 2011. The primary research data are based on the statistics of the International Labour Organisation and Food (FAO), Eurostat, EL.STAT, and the World Bank (WORLDBANK), for the period 1990-2011. By using the econometric package Gretl, version 1.9.14 and the method of least squares (Ordinary Least Squares, OLS).The results showed that the most significant factor is the producer’s index welfare. While the remaining examinees factors are strongly associated with the development of agriculture in Greece.
Ο Αγροτικός τομέας αποτελεί τον βασικότερο τομέα της οικονομίας, καθότι ο ρόλος του είναι αναντικατάστατος και καθοριστικής σημασίας. Ειδικότερα για τη χώρα μας, η σπουδαιότητα του ήταν ανέκαθεν σημαντική, αφού η γεωργία απασχολούσε μεγάλο εργατικό δυναμικό, εξασφαλίζοντας κοινωνική συνοχή και περιφερειακή ανάπτυξη. Μετά από την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε , η ελληνική γεωργία προσδιορίζεται από τους κανόνες της ευρωπαϊκής γεωργίας μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Μέσα σε αυτά τα χρόνια η Κ.Α.Π. έχει υποστεί πολλές μεταρρυθμίσεις ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της και η ελληνική γεωργία έπρεπε να προσαρμοστεί και να πορευτεί σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Δύο μεταρρυθμίσεις της Κ.Α.Π ήταν ουσιαστικής σημασίας για την χώρα μας. Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση του 1992 σύμφωνα με την οποία οι άμεσες ενισχύσεις συνδέθηκαν με τις επιλέξιμες εκτάσεις ή με τον αριθμό των ζώων, με αποζημίωση της κατάργησης των τιμών στους αγρότες. Δεύτερη ουσιαστική μεταρρύθμιση για τον αγροτικό τομέα ήταν αυτή του 2003, με την οποία αποφασίστηκε η αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων από την παραγωγή με στήριξη σε ιστορικές ενισχύσεις, είτε σε επίπεδο παραγωγού είτε σε περιφερειακό. Αυτές οι μεταβολές των πολιτικών είχαν άμεση επίδραση στο σύνολο του αγροτικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συρρίκνωση του αγροτικού τομέα στη συμμετοχή του στη εθνική οικονομία. Στόχος την εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κύριων παραγόντων των τελευταίων ετών που επηρεάζουν τη συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην οικονομία και ο βαθμός της επιρροής τους. Συγκεκριμένα μελετάτε η επιρροή του αγροτικού εισοδηματικού χάσματος σε σχέση με τα μη γεωργικά εισοδήματα, ο δείκτης ευημερίας του παραγωγού, ο οποίος εκτιμάται ως αναλογία των εκροών και των εισροών της γεωργίας, ο αριθμός των εργαζομένων καθώς και η επιρροή της αγροτικής πολιτικής στο διάστημα 1990-2011. Τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης και Τροφίμων (FAO), Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ, και της Παγκόσμιας Τράπεζας (WORLDBANK), για το χρονικό διάστημα 1990‐2011. Με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου Gretl, έκδοση 1.9.14 και με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS).Τα αποτελέσματα έδειξαν ο σημαντικότερος παράγοντας επηρεασμού της γεωργίας είναι ο δείκτης ευημερίας του παραγωγού. Ενώ και οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι παράγοντες συνδέονται έντονα με την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επίδραση παραγόντων
Influence factors
Method of least squares (OLS)
Participation of agriculture in GDP
Συμμετοχή αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (OLS)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-13T12:10:47Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.