Αποκατάσταση του αρχοντικού Νερατζόπουλου στη Σιάτιστα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποκατάσταση του αρχοντικού Νερατζόπουλου στη Σιάτιστα

Δόδουρα, Χριστίνα Κωνσταντίνου

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της στατικής αποκατάστασης του Αρχοντικού Νερατζόπουλου στη Σιάτιστα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο που ίσχυε την εποχή ανέγερσης του αρχοντικού και ο ρόλος της Σιάτιστας στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αρχιτεκτονική ανάλυση, η μέθοδος της αποτύπωσης και η τεκμηρίωση του φέροντα οργανισμού του αρχοντικού με σχετικές αναφορές στην οικοδομική των αρχοντικών από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα. Ακολουθεί η διερεύνηση και αιτιολόγηση της παθολογίας που παρουσιάζει το αρχοντικό. Παρατίθενται τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά για τα υλικά δόμησης και οι εργαστηριακές δοκιμές που διενεργήθηκαν για κάποια από αυτά. Επίσης, περιγράφονται τα γεωλογικά και σεισμολογικά στοιχεία της περιοχής της Σιάτιστας και οι ισχύοντες κανονισμοί βάση των οποίων πραγματοποιήθηκε η μελέτη. Περιγράφονται αναλυτικά οι γεωμετρικές και στατικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν στο στάδιο της προσομοίωσης και γίνεται εκτενής αναφορά στα διερευνητικά μοντέλα προσομοίωσης του κατακόρυφου και οριζόντιου φέροντα οργανισμού του αρχοντικού. Μετέπειτα πραγματοποιείται η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντα οργανισμού, η παρουσίαση προτάσεων συντήρησης και αποκατάστασης και η διαστασιολόγηση των ελαχίστων απαιτούμενων μέτρων ενίσχυσης, σύμφωνα με το σύγχρονο ισχύoν κανονιστικό πλαίσιο.
The aim of the present thesis was the study of the static restoration of Neratzopoulos mansion in Siatista. Initially there was a brief reference to the historical - social context applicable to the construction season of the mansion and Siatista’s role during the Ottoman Empire. Then the architectural analysis and the measured building survey were performed, followed by the validation of the load-bearing structure of the mansion with relevant references to the construction of mansions from the 17th to the 19th century. The wearing factors and effects of the building’s pathology were detected, investigated and explained. Moreover, all the mechanical and physical characteristics of the building materials adopted in the analysis were described in detail together with the experimental tests performed in the laboratory on some of them. Also, a research was undertaken for the geological and seismological data of the region of Siatista. The study and the static analysis were based on the existing regulations of Eurocodes. In the simulation process, all the assumptions regarding the geometric and static analysis were described, alongside with the exploratory model analysis regarding the vertical and horizontal bearing members of the mansion structure. Finally, the evaluation of mansion’s structural integrity was performed in conjunction with the presentation of conservation and restoration proposals and the design of the minimum repair and reinforcement requirements of the structure, according to the current regulatory framework.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρχοντικό
Νερατζόπουλος
Αποκατάσταση
Restoration
Mansion
Neratzopoulos

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T08:39:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.