Περιστροφική κίνηση με δοκιμασίες προτίμησης και επίδοσης σε δεξιόχειρα και μη δεξιόχειρα παιδιά χρονικής ηλικίας τριών έως έξι ετών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιστροφική κίνηση με δοκιμασίες προτίμησης και επίδοσης σε δεξιόχειρα και μη δεξιόχειρα παιδιά χρονικής ηλικίας τριών έως έξι ετών.

Πέτρου, Μικαέλα Πέτρου

Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η διερεύνηση της περιστροφικής συμπεριφοράς, δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων παιδιών, χρονικής ηλικίας τριών έως έξι ετών, μέσω της συμμετοχής τους σε δοκιμασίες προτίμησης και επίδοσης περιστροφής. Στην έρευνα συμμετείχαν 51 παιδιά προσχολικής αγωγής που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, τα οποία κατανεμήθηκαν σε τρείς ομάδες. Την Α’ ομάδα (n = 22, χρονικής ηλικίας 38 έως 49 μηνών, 11 αγόρια και 11 κορίτσια), τη Β’ ομάδα (n = 19, χρονικής ηλικίας 50 έως 61 μηνών, 10 αγόρια και 9 κορίτσια) και τη Γ’ ομάδα (n = 10, χρονικής ηλικίας 63 έως 74 μηνών, 8 αγόρια και 2 κορίτσια). Όλοι οι συμμετέχοντες, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο προτίμησης άνω άκρου, εκτέλεσαν τέσσερα κινητικά έργα όπου ο ερευνητής για κάθε παιδί παρατηρούσε και συμπλήρωνε το διάγραμμά εκτέλεσης περιστροφής και τέλος συμπλήρωσαν το διάγραμμα της απεικονιστικής αναπαράστασης της περιστροφής. Συμπερασματικά, δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση μεταξύ του δείγματος (δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων) και της εκτέλεσης της περιστροφικής κίνησης, καθώς και της απεικονιστικής αναπαράστασης της περιστροφικής κίνησης. Ακόμη, δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση μεταξύ της εκτέλεσης και απεικονιστικής αναπαράστασης των δεξιόχειρων και μη δεξιόχειρων παιδιών. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν όμοια ποσοστά περιστροφής προς τη δεξιά και αριστερή πλευρά για την Α’ ομάδα στην εκτέλεση του 1ου, 3ου και 4ου έργου, για τη Β’ ομάδα στην εκτέλεση του 1ου και 3ου έργου και στην απεικονιστική αναπαράσταση του 2ου, 3ου και 4ου έργου. Επίσης, τα υψηλότερα ποσοστά περιστροφής για τα δεξιόχειρα και μη δεξιόχειρα παιδιά εμφανίστηκαν για τη δεξιά πλευρά.
The purpose of this thesis was to investigate the circling behavior of right-handed and non-right-handed children aged from three to six years old, by participating in preferred and performance tests. The participants were 51 preschool children attending a private school in eastern Thessaloniki, which were divided into three groups. The A group (n = 22, aged from 38 to 49 months, 11 boys and 11 girls), the B group (n = 19, aged from 50 to 61 months, 10 boys and 9 girls) and C group (n = 10, aged from 63 to 74 months old, 8 boys and 2 girls). All participants completed the handedness questionnaire, performed four tests, where the researcher observed each child and completed the performed circling chart. Finally, they completed the preferred circling chart. In conclusion, there was no correlation between the sample (right-handed and non-right-handed) and the performed circling behavior, and also to preferred circling behavior. Furthermore there was no correlation between performed and preferred circling behavior of right and non-right handed children. However, there were similar rates of rotation to the right and left side for the A’ group in the performance of the 1st, 3nd and 4th test, for the B’ group in the performance of the 1st and 3th test and in the preference of the 2nd,3rd and 4th test. In addition, higher rates of rotation were observed on the right side for the right handed and non-right handed children.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλευρίωση
Προτίμηση άνω άκρου
Handedness
Πλευρά προτίμησης περιστροφής
Περιστροφική κίνηση
Ασυμμετρία-Παιδιά
Circling
Turning
Laterality
Asymmetry-Children

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T10:17:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.