Επιστημονική-Διδακτική Καθοδήγηση της Θρησκευτικής Αγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιστημονική-Διδακτική Καθοδήγηση της Θρησκευτικής Αγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση

Ταμβάκης, Παναγιώτης Ονούφριου

Η σημασία της παιδαγωγικής και επιστημονικής (θεολογικής) καθοδήγησης της θρησκευτικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο έγκειται κυρίως στα εξής: αφ’ ενός στην αναγκαιότητα να αρθούν οι παρεξηγήσεις και να αναγνωριστεί η σημαντικότητα της θέσης και του έργου, του ρόλου της θρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και αφ’ ετέρου στην αναγκαιότητα να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της θρησκευτικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο, κυρίως όσον αφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών και ασκούν γενικότερα θρησκευτική αγωγή. Η σημαντικότητα του ρόλου της θρησκευτικής αγωγής έχει πλέον αναγνωριστεί πέραν των ορίων του θρησκευτικού ή του αντιθρησκευτικού φανατισμού ως θρησκευτικός γραμματισμός απαραίτητος για τον σύγχρονο, υπεύθυνο και δημοκρατικό πολίτη που αποτελεί σκοπό της αγωγής και της κρατικής εκπαίδευσης. Κύριος παράγοντας τόσο για την ανάδειξη της σημαντικότητας της θρησκευτικής αγωγής γενικότερα όσο και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την καθοδήγηση (υποστήριξη κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και επιμόρφωση) των δασκάλων, αποδεικνύεται, με την παρούσα εργασία, ο Σχολικός ή η Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ασκεί την γενική παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αυτών.
The importance of pedagogical and scientific (theological) guidance of Religious Education in the Primary School lies mainly in the following factors: Firstly, in the necessity to remove misunderstandings so that the importance of the position, work and role of Religious Education in the contemporary Greek school can be recognised. Secondly, in the necessity to take the particularities of Religious Education into consideration and especially with regard to the role of primary school teachers who teach the subject of Religious Education and in general they practise Religious Education. The importance, on the other hand, of the role of Religious Education has already been recognised beyond the religious or anti-religious fanaticism as religious literacy necessary for the contemporary, responsible and democratic citizen which constitutes a purpose of education and state schooling. The main factor to launch the importance of RE in general and in particular in Primary Education for the guidance (support during the learning process and training) of the teachers proves to be, through this paper, the School Counsellor of Primary Education who exercises the general pedagogical and scientific guidance of the aforementioned teachers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Guidance
Religious Education
Θρησκευτικά Εκπαίδευση
Καθοδήγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T09:21:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.