Destination branding: η περίπτωση του νησιού της Καλύμνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Destination branding: η περίπτωση του νησιού της Καλύμνου

Κουτούζη, Μαρία του Πέτρου

Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων και συναλλάγματος για την Ελλάδα και ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτήν που διανύουμε στη σημερινή εποχή. Για να γίνει, όμως αισθητή η σημασία του τουρισμού για μια χώρα ή έναν προορισμό, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί η εικόνα που έχει ο δυνητικός τουρίστας για τη συγκεκριμένη χώρα ή προορισμό. Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, τονίζεται η προσπάθεια συντονισμένης διοίκησης της χώρας ως τουριστικό προορισμό, καθώς επίσης και του place marketing και branding των επιμέρους περιοχών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Ελλάδα, μέρος, των οποίων αποτελεί και το νησί της Καλύμνου.Το παρόν διπλωματικό θέμα, ξενικά με συνοπτική παρουσίαση της εικόνας του τουρισμού στην Ελλάδα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδαιότητα του κλάδου. Στη συνέχεια, σκιαγραφείται η έννοια του τουριστικού προορισμού και των χαρακτηριστικών του, ενώ αναλυτικότερα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής των τουριστών για έναν τουριστικό προορισμό και τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του κύκλου ζωής των τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταλήξουμε στο βασικότερο λόγο, που οι τόποι/ τουριστικοί προορισμοί χρησιμοποιούν εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας τους, όπως το place marketing και το place/destination branding.Το τρίτο κεφάλαιο, αποτελεί το βασικό κορμό της εργασίας, στο οποίο αναλύονται οι όροι place marketing και place branding, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο destination branding. Το place marketing και place/ destination branding χρησιμοποιούνται ως εργαλεία, τα οποία βοηθούν τους τόπους/ προορισμούς να γίνουν ελκυστικοί στις δυνητικές αγορές στόχους που επιλέγουν. Αρχικά, το place marketing αποτελεί μια αστική καινοτομία που προωθήθηκε ως εναλλακτικό εργαλείο αστικής οργάνωσης, αλλά τα τελευταία χρόνια, τείνει να επικρατεί ένα από τα συστατικά του, αυτό της προβολής/προώθησης, δηλαδή το place branding. Συχνά, τα δύο εργαλεία συγχέονται, κάτι που είναι λάθος. Απ’ την άλλη, το place/ destination branding, δεν εξαντλείται μόνο στην δημιουργία ενός slogan και μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Λανσάρει με διάφορους τρόπους την ανταγωνιστική ταυτότητα ενός τόπου/προορισμού, και αποτελεί ένα στρατηγικό πλάνο βελτίωσης της εικόνας του τόπου/προορισμού. Έτσι, αφού αναλύεται το εννοιολογικό περιεχόμενο και το αντικείμενο αυτών των εργαλείων, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Κάλυμνος ως τουριστικός προορισμός. Το τέταρτο κεφάλαιο, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την περιγραφή της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης της Καλύμνου, αλλά και οι ενέργειες marketing και branding που έχουν πραγματοποιηθεί για την τουριστική προβολή και προώθηση του νησιού. Στη συνέχεια της εργασίας, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διενεργήθηκε από τον ερευνητή. Μέσω, της έρευνας που εκπονήθηκε για το νησί της Καλύμνου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από Έλληνες επισκέπτες της Καλύμνου, σκιαγραφήθηκε τόσο το προφίλ των τουριστών της, όσο και η προσωπικότητα της, η οποία αποτελείται από αρκετές διαφορετικές διαστάσεις, λόγω των πολλαπλών επιλογών που διαθέτει ως τουριστικός προορισμός. Τέλος, η εργασία κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων επί της ανάλυσης και την διατύπωση προτάσεων που αφορούν τη στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσει η διοίκηση του νησιού για επιτυχημένη δραστηριοποίηση του στον τουριστικό κλάδο.
In general, tourism is the main source of incomes and exchange in Greece, and especially during periods of crisis, just like the one we are now. At first, we should examine the picture of the country or destination that every potential tourist has, in order to realize the importance of tourism for the specific country or destination. In an environment of an intensifying competition, the concerted effort of the management of the country as a tourist destination is emphasized, as well as the place marketing and branding of each place consisting the touristic product offered by Greece, one of which is the island of Kalymnos. The subject of this project will begin with a brief presentation of the picture of tourism in Greece, whereas special emphasis is given to its importance. Then, it is outlined the meaning of the tourist destination and its characteristics. Furthermore, it is presented, in more details, the criteria that tourists have so as to choose a destination .Finally, special emphasis is given to the meaning of the circle of life of tourist destinations in order to conclude to the main reason why the places/tourist destinations use specific ways to reinforce their competition and attractiveness, like place marketing and place/destination branding. In the third chapter, which is the main corpus of this project, the terms of place marketing and place branding are analyzed, and it is given special reference to the term of destination branding. The place marketing and the place/destination branding are used as tools which help the places/destinations to become more attractive to the potential targets-markets that choose. Firstly, the place marketing makes up an urban innovation promoted as an alternative tool of urban organization, but the recent years one of its components (place branding) tends to be prevalent. These two terms (place marketing-place branding) are often confused, which is totally wrong. From the other hand, the place/destination branding does not finish to the creation of a slogan of an advertising campaign. It launches in many ways the competitive identity of a place/destination and it is a strategic plan of improvement of the picture of the place/destination. And so, after the analysis of the meaning and the subject matter of these tools, in the fourth chapter, Kalymnos is presented as a tourist destination. More precisely, this chapter concludes the description of the tourist offer and demand of Kalymnos and all the marketing and branding actions that have been done so far for the promotion of the island. Then, the results of the primal research which has been done by the researcher are presented in details. By the research that has been done for the island of Kalymnos, via questionnaires which were answered by Greek visitors, not only was its profile outlined but also its unique personality, which is a combination of different aspects because of the multiple choices that offers as a tourist destination. Finally, this project ends to some conclusions about the analysis and the formulation of suggestions which concern the management of the island by the authorities for a successful involvement of Kalymnos in tourism.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

τουρισμός
Κάλυμνος
place branding
προσωπικότητα
τουριστικός προορισμός
place marketing
tourist destination
tourism
strategic tools
branding τουριστικού προορισμού
στρατηγικά εργαλεία
ταυτότητα προορισμού
destination identity
branding τόπου
personality
Kalymnos
μάρκετινγκ τόπου
destination branding
destination image
εικόνα προορισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T10:01:54Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.