Δίγλωσσοι έφηβοι αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής: γλωσσικές επιλογές, πρακτικές και στάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δίγλωσσοι έφηβοι αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής: γλωσσικές επιλογές, πρακτικές και στάσεις

Παντελίδου, Μαρία Απόστολου

The present research studies issues of language choices, practices and attitudes of bilingual adolescents coming from Albanian immigrant families who live in Greece. It investigates through semi-structured interviews of twenty teenagers of Albanian immigrant descent, their language choices and practices in specific domains (e.g. family, school, friendships etc.) with various interlocutors (e.g. parents, brothers/sisters, friends etc.). Moreover, the objects of research are the attitudes of the interviewees towards their languages and language maintenance. In the data from interviews, thoughts, experiences, desires and concerns of bilingual teenagers about their language choice and use are revealed and, in addition, the importance of the two languages in their lives is highlighted. The present research sheds light on the way language choices, practices and attitudes are formed and reasoned under the effect of sociolinguistic factors. It generally demonstrates the multiple and dynamic dimensions of teenagers’ bilingualism as basic elements of their sociolinguistic reality and identity.
Η παρούσα έρευνα μελετά ζητήματα γλωσσικών επιλογών, πρακτικών και στάσεων δίγλωσσων εφήβων από αλβανικές μεταναστευτικές οικογένειες που ζουν στην Ελλάδα. Μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε είκοσι εφήβους αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής διερευνώνται οι γλωσσικές τους επιλογές και πρακτικές σε συγκεκριμένους χώρους γλωσσικής χρήσης (οικογένεια, σχολείο, φιλικές συναναστροφές κ.α.) με διάφορους/ες συνομιλητές/τριες (π.χ. γονείς, αδέρφια, φίλοι/ες κ.α.). Επιπρόσθετα, αντικείμενο διερεύνησης είναι και οι στάσεις των συνεντευξιαζόμενων απέναντι στις γλώσσες τους και τη γλωσσική διατήρηση. Στα δεδομένα των συνεντεύξεων αποκαλύπτονται σκέψεις, βιώματα, επιθυμίες και προβληματισμοί των δίγλωσσων εφήβων για τη γλωσσική επιλογή και χρήση και επιπλέον προβάλλεται η σημασία των δύο γλωσσών στη ζωή τους. Η παρούσα έρευνα ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται και αιτιολογούνται οι γλωσσικές επιλογές, πρακτικές και στάσεις υπό την επίδραση ποικίλων κοινωνιογλωσσικών παραγόντων. Καταδεικνύει γενικότερα τις πολλαπλές και δυναμικές διαστάσεις της διγλωσσίας των εφήβων ως βασικά στοιχεία της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας και της ταυτότητάς τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Έφηβοι αλβανικής καταγωγής
Language choice and use
Adolescents of Albanian descent
Language attitudes
Γλωσσικές στάσεις
Διγλωσσία
Γλωσσική επιλογή και χρήση
Bilingualism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-21T09:10:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.