Σύγκριση αλτικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων ανδρών με και χωρίς νοητική αναπηρία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύγκριση αλτικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων ανδρών με και χωρίς νοητική αναπηρία

Ποιμενίδης, Ονούφριος Ελισσαίου

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η σύγκριση της αλτικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων ανδρών με και χωρίς νοητική αναπηρία. Το δείγμα αποτέλεσαν 14 αθλητές πετοσφαίρισης με μέτρια ΝΑ και 14 άτομα με παρόμοια φυσική κατάσταση και τυπικό δείκτη νοημοσύνης (μέση ηλικία=26±5.8 έτη). Η σύγκριση της αλτικής ικανότητας έγινε σε δύο διαφορετικά είδη αλμάτων, στο κατακόρυφο άλμα με προδιάταση (Counter-Movement Jump) και στο κατακόρυφο άλμα με προδιάταση και ελεύθερα χέρια (Counter-Movement Jump Free) ως μία αναπαράσταση του άλματος για μπλοκ στην πετοσφαίριση. Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν το ύψος, ο ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης ώθησης, η κάθετη αντίδραση εδάφους, ο χρόνος αποδοχής του βάρους στην ποδοκνημική, ο χρόνος επαναφοράς του κέντρου πίεσης και η ισορροπία μετά την εκτέλεση των αλμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Στην απλή δραστηριότητα του άλματος με προδιάταση όλες οι τιμές των μεταβλητών για τα άτομα με ΝΑ διέφεραν από αυτές των ατόμων με τυπικό δείκτη νοημοσύνης. Στη δραστηριότητα του άλματος με προδιάταση και ελεύθερα χέρια όμως η επίδραση της αθλητικής εμπειρίας ήταν εμφανής. Σε μία πιο εκτενή ανάλυση των δεδομένων, φάνηκε ότι τα άτομα με ΝΑ υπολείπονται της αλτικής ικανότητας έναντι των ατόμων τυπικής ανάπτυξης, η διαφορά όμως αυτή είναι ανάλογη της δραστηριότητας που εκτελεί το άτομο και επηρεάζεται άμεσα από την προηγούμενη εμπειρία.
The purpose of this study was to compare the jumping ability among adult men with and without intellectual disabilities. Our sample was consisted of 14 volleyball athletes with moderate mental disability and 14 people with similar fitness and typical IQ (Mean age = 26 ± 5.8 years). The comparison of the jumping ability was conducted in two different types of vertical jumps, Counter-Movement Jump and Counter-Movement Jump with the hands of our subjects moving freely in the space as a representation of the jump of block in volleyball. The variables evaluated were the height, the growing rate of the impulsion force, the relative vertical ground reaction force, the time of weight acceptance in the whole pedal arch, the recovery time of the center of pressure (Cop) after the jumps and the balance after the execution of any jump. The results showed significant differences between the two groups. In the simple activity of the Counter-Movement Jump, all the variable values were different for the people with mental disability comparing of those with typical IQ. In the Counter-Movement Jump with free hands though, the influence of sports experience was evident. A more extensive analysis of our data showed that individuals with mental disability fall short of jumping ability in relation to individuals with typical IQ in both types of the examined jumps, this difference though seems to be proportional to the activity performed and it is affected by any previous experience.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Intellectual Disabilities
Athletic Experience
Αθλητική Εμπειρία
Νοητική Αναπηρία
Jumping Ability
Αλτική ικανότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-24T10:48:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.