Γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές μεταβολές της λίμνης Ισμαρίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές μεταβολές της λίμνης Ισμαρίδας

Καραδήμου, Γεωργία Δημητρίου

In this master thesis, the geomorphological and environmental changes of Ismarida Lake during Upper Holocene are studied. Ismarida is located at the south part of Rhodope, 20 km south of Komotini city and 5 km north-northeast of the archeological site of ancient Stryme. At the southeast part of the Lake, an electrical resistivity tomography of 96 m total length with southwest-northeast direction and one borehole drilling, ISMR-2, reaching 5,80 m depth below surface, took place. The geomorphological changes were determined by processing historical maps of the 3rd Military Mapping Survey of Austria-Hungary (1:200.000) and the Epitelikos Chartis tis Ellados (1:100.000), HMGS maps (1:50.000), IGME maps (1:50.000, 1:200.000), previews of aerial photographs of HMGS and satellite images from Google Earth for the last 100 years. The environmental changes were determined by sedimentological (grain size distribution) and paleontological (fauna of invertebrate fossils) study of ISMR-2 borehole, in combination with the interpretation of electrical resistivity tomography and magnetic susceptibility data, and the 14C dating result. Finally four environmental units were distinguished. The environment gradually evolved from shallow marine-open lagoonal of low energy (~5400-3400 years BP), to shallow marine-open lagoonal (~3400-3000 years BP), subsequently turned into brackish-lagoonal with fresh water inputs (~3000-2000 years BP), and finally formed to fluvial-terrestrial. Ismarida Lake as it is known today was formed 2000 years BP on the isolated western part of a pre-Holocene valley between the deltaic deposits of Vosvozis and Filiouris rivers.
Στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης μελετώνται οι γεωμορφολογικές και οι περιβαλλοντικές μεταβολές της λίμνης Ισμαρίδας, κατά το Ανώτερο Ολόκαινο. Η Ισμαρίδα τοποθετείται στο νότιο τμήμα της Ροδόπης και βρίσκεται 20 km νότια της πόλης της Κομοτηνής και 5 km ΒΒΑ του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Στρύμης. Στην περιοχή νοτιοανατολικά της λίμνης πραγματοποιήθηκαν μια ηλεκτρική τομογραφία συνολικού μήκους 96 m με διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ και μια δειγματοληπτική γεώτρηση, η ISMR-2, έως το βάθος των 5,80 m υπό την επιφάνεια του εδάφους. Οι γεωμορφολογικές μεταβολές προσδιορίστηκαν από την επεξεργασία ιστορικού χάρτη της 3ης Στρατιωτικής Χαρτογραφικής Υπηρεσίας της Αυστροουγγαρίας (1:200.000) και του επιτελικού χάρτη της Ελλάδας (1:100.000), χαρτών της ΓΥΣ (1:50.000), του ΙΓΜΕ (1:50.000, 1:200.000), προεπισκοπήσεων αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ και δορυφορικών εικόνων Google Earth, των τελευταίων ~100 ετών. Οι περιβαλλοντικές μεταβολές προσδιορίστηκαν από την ιζηματολογική (κοκκομετρικές αναλύσεις) και παλαιοντολογική (πανίδα ασπόνδυλων μακροαπολιθωμάτων) μελέτη της ISMR-2, σε συνδυασμό με την ερμηνεία των δεδομένων ηλεκτρικής διασκόπησης και μαγνητικής επιδεκτικότητας, και των αποτελεσμάτων των χρονολογήσεων 14C. Έτσι προέκυψαν τέσσερις περιβαλλοντικές ενότητες με το περιβάλλον να μεταβάλλεται από ρηχό θαλάσσιο-λιμνοθαλάσσιο χαμηλής ενέργειας (~5400-3400 χρόνια BP) σε ρηχό θαλάσσιο-λιμνοθαλάσσιο (~3400-3000 χρόνια BP), έπειτα σε υφάλφυρο λιμνοθαλάσσιο με επιρροές γλυκών υδάτων (~3000-2000 χρόνια BP) και τέλος σε χερσαίο-ποτάμιο. Η λίμνη Ισμαρίδα όπως είναι γνωστή σήμερα, σχηματίστηκε 2000 χρόνια BP στο απομονωμένο δυτικό τμήμα μιας προ-ολοκαινικής κοιλάδας, μεταξύ των δελταϊκών αποθέσεων των ποταμών Βοσβόζη και Φιλιούρη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Lacustrine geomorphology
Λιμναία γεωμορφολογία
Ismarida Lake
Λίμνη Ισμαρίδα
Παλαιοπεριβάλλον
Paleoenvironment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T10:51:34Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.