Αρχές της λογικής με εφαρμογή στα θεολογικά δεδομένα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αρχές της λογικής με εφαρμογή στα θεολογικά δεδομένα

Μπούτας, Αρσένιος Γεωργίου

Σκοπός της διατριβής ήταν η αναφορά στην Λογική, στις αρχές και στους κανόνες της αλλά και η σύνδεση της με την θεολογία και τις αρχές της. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η εργασία μας χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο μεν πρώτο με αναφορές στην επιστήμη της Λογικής, στο δε δεύτερο, αμιγώς θεολογικό, στην ύπαρξη της Λογικής στην θεολογία. Αμφότερες Λογική και Θεολογία επισημαίνουν κάποιους κανόνες με τους οποίους επισημαίνεται η καθεμία καθώς και το συστημικό χαρακτήρα τους. Παρουσιάσαμε αναλυτικά τόσο τον ορισμό της Λογικής όσο και τα επιστημονικά είδη της Λογικής που συναντώνται. Ερευνήθηκε η σύνδεση της Λογικής τόσο με την φιλοσοφία όσο και τα μαθηματικά και την πληροφορική. Γίνεται μνεία και στους κανόνες της Λογικής που διέπουν τις επιστήμες αυτές καθώς και σε μεθόδους μαθηματικών επιστημόνων όπως του Boole, Frege και Gödel. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στη Λογική θεολογία όπου σε αντίθεση με τις γνώσεις των θετικών επιστημών, η γνώση περί Θεού δεν επιτυγχάνεται με τη χρήση της ανθρώπινης λογικής. Εξετάσαμε την διασφάλιση της λογικής Θεολογίας, μέσα από τις αρχές και τους κανόνες της Λογικής. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε είναι η πατερική θεολογία όπου εκεί λογικός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει απλώς λογική ή προφορικό λόγο, αλλά εκείνος που διαμέσου του λόγου και του λογικού ζητάει να βρει το Θεό και να ενωθεί μαζί Του. Ασχοληθήκαμε επίσης και με την επιστημονικότητα της Θεολογίας. Ερευνήσαμε πως η Θεολογία είναι επιστήμη διότι έχει την παρατήρηση και το πείραμα. Η ορθόδοξη Θεολογία δεν στηρίζεται σε στοχασμούς και ανθρώπινα επινοήματα αλλά σαφώς και υπάρχουν προϋποθέσεις που καθορίζουν τον ορθό τρόπου του θεολογείν. Δεν μπορεί ο καθένας να φιλοσοφεί περί Θεού. Ο θεολόγος ως επιστήμονας εφαρμόζει τις επιστημονικές μεθόδους που κατέχει με λογικό και αποδεικτικό τρόπο. Σύμφωνα με έρευνα στα έργα του Βικέντιου Δαμοδού φιλοσόφου/ θεολόγου του 18ου αιώνα. επειδή ο νους μας τείνει να οδηγηθεί στην πλάνη, γνωρίζοντας πράγματα, γι’ αυτό βρέθηκε η Λογική, με την βοήθεια της οποίας αποφεύγεται η πλάνη. Εστιάσαμε στην διαφορά της αλήθειας με την αίρεση και στους κανόνες διατήρησης της αλήθειας. Αυτοί είναι εκ πρώτης τα δόγματα, όπου αυτά ανοίγουν τον δρόμο για να φτάσει ο άνθρωπος στην κάθαρση και στο φωτισμό, αλλά και εν συνεχεία οι πατέρες/ Άγιοι ανά τους αιώνες καθώς και όλες οι οικουμενικές σύνοδοι. Συμπερασματικά στη σχέση της Λογικής με την Θεολογία συμπεραίνουμε ότι λογικός δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει απλώς Λογική, αλλά εκείνος που δια του λόγου και του λογικού του ζητεί να βρει τον Θεό και να ενωθεί μαζί Του διαφεύγοντας από την παγίδα της αιρέσεως και της απόκλισης από την Αλήθεια. Ενώ εξίσου σημαντικό είναι το πως ένας λόγος έκφρασης της Λογικής είναι ένας χώρος άπειρος που πρέπει να ορίζεται με κάποια αξιώματα ή κανόνες προκειμένου να συντηρείται ορθώς και λειτουργικός όσον αφορά τα συμπεράσματα που θα εξάγει.
The aim of the present thesis was the reference to logic, the principles and rules and the connection with the theology and its principles. It should be clear that our work was divided into two parts. In the first hand, with references to the science of logic, and in its second, purely theological, the existence of reason in theology. Both Logic and Theology observe some rules in which each labeled and their systemic nature. We presented in detail both the definition of Logic and scientific types of Logic encountered. Investigated the connection of Logic with both philosophy and mathematics and computer science. Reference and the rules of logic governing such sciences as well as in methods of mathematical scientists like Boole, Frege and Gödel. Moreover we discussed in detail in Logic theology where despite the knowledge of science, knowledge of God is not achieved with the use of human logic. We examined the assurance in Logic theology, through the principles and rules of logic. Another issue that we raised is the patristic theology where there is no reasonable man who simply makes sense or speech, but he who through speech and reasonable asking to find God and wants to unite with Him. We dealt well with the scientific approach of theology. We investigated how theology is science because it is the observation and experiment. Orthodox theology is not based on human thoughts and inventions but clearly there are conditions that determine the correct way of theology. Not everyone can philosophize about God. The theologian as a scientist applying scientific methods holds a logical and proof way. According to a survey in the works of Vincent Damodoy philosopher/theologian of the 18th century. because our mind tends to induce in error, knowing things, the foundation of Logic, help us effectively to avoid the fallacy. We focused on the difference of truth with the religious sect and to conservation rules of truth. First of all these rules are the Dogma, where they open the way to reach the man in the clearance and lighting, and then fathers / saints throughout the years and all ecumenical meetings. In conclusion the relation of Logic to theology conclude that logic is that man who just has Logic, but the one for speech and his logic try to find God and unite with Him escaping from the trap of religious sect and deviation from the truth. While equally important is how one reason expression of logic is a place of infinite which must be defined with some axioms or rules in order to rightly maintained and functional with respect to the conclusions you will extract.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Theology
Λογική
Θεολογία
Logic
Αλήθεια
Truth

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-01T09:35:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.