Μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων με τη μέθοδο Μόντε Κάρλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων με τη μέθοδο Μόντε Κάρλο

Ναζλίδης, Ανδρέας Μιλτιάδη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της υπολογιστικής φυσικής του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μέλετη των μαγνητικών νανοσωματιδίων με τη χρήση αριθμητικών τεχνικών. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η πιθανότητα σχηματισμού αλυσίδων και η απόκριση των μαγνητικών νανοσωματιδίων σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο όταν αυτά είναι διασκορπισμένα μέσα σε υγρό διάλυμα και αποτελούν ένα μαγνητικό υγρό με τη μέθοδο Μόντε Κάρλο. Η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στο κομμάτι της προσομοίωσης. Αρχικά γίνεται μία συνοπτική περιγραφή του υπό μελέτη φυσικού συστήματος, στη συνέχεια γίνεται μία παρουσίαση της αριθμητικής μεθόδου που εφαρμόστηκε και τέλος περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την προσομοίωση μαζί με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Η εργασία αυτή βασίζεται σε παλαιότερες δουλειές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο πρόβλημα και υπάρχουν στη βιβλιογραφία με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με αυτές ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόβλεψης νέων αποτελεσμάτων με την προϋπόθεση ότι η προσομοίωση είναι έγκυρη και σωστή.
The aim of this thesis is the study of magnetic nanoparticles through the use of computer simulations. In particular, the system that consists of magnetic nanoparticles dispersed in liquid solvent has been examined with a Markov Chain Monte Carlo Simulation in order to study the agglomerate formation and their response to external magnetic fields. The study is mainly focused on the part of the simulation. At the begining, a short description of the system is given, followed by an extended description of the computational method that has been used. Finally, the simulation’s procedure is described along with its corresponding results. This essay rely upon former researches that can be found in the scientific bibliography. As a result, the outcome of the present research is directly compared with other studies and there is a potential to produce new results.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέθοδος Μόντε Κάρλο
Mangetic nanoparticles
Monte Carlo
Simulation
Προσομοίωση σε φυσικό πρόβλημα
Μαγνητικά νανοσωματίδια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07T12:44:04Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.