Ο Χριστολογικός Ύμνος της προς Κολοσσαείς (Κολ. 1, 13-23) Ερμηνεία-Θεολογία-Πρόσληψη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο Χριστολογικός Ύμνος της προς Κολοσσαείς (Κολ. 1, 13-23) Ερμηνεία-Θεολογία-Πρόσληψη

Βάρσος, Χρήστος Αλέξανδρου

Σκοπός της διατριβής ήταν η ερμηνεία, η θεολογία και η πρόσληψη του χριστολογικού ύμνου, της επιστολής του αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς Κολ.1,13-23. Αρχικά μέσω μιας ιστορικο-φιλολογικής ανάλυσης, εξετάσαμε τη συνάφεια του ύμνου, τη μορφή του και τη δομή του, ενώ στη συνέχεια μιλήσαμε για την προέλευσή του. Κατόπιν αναφερθήκαμε και σε άλλους ύμνους που υπάρχουν στην Κ.Δ., συγκρίνοντάς τον με αυτούς, βοηθώντας έτσι στην κατανόηση της σχέσης αυτών των ύμνων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον ύμνο προς Κολοσσαείς. Μετά αναλύσαμε τις βασικές θεολογικές θέσεις του ύμνου. Έπειτα η διατριβή κινήθηκε στο χώρο της Πατερικής ερμηνείας, ενώ διερευνήθηκε ακόμη αν υπήρχαν τάσεις στους Πατέρες της Εκκλησίας και έγινε μία προσπάθεια σύνδεσης των όποιων ερμηνευτικών αναγνώσεων των Πατέρων με την εποχή τους. Ολοκληρώνοντας την διατριβή, βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα από την θεολογική και ερμηνευτική ανάλυση του ύμνου, καθώς και από την πρόσληψη του ύμνου τόσο από τη σύγχρονη έρευνα όσο και από αυτήν των Πατέρων της Εκκλησίας.
The aim of the present thesis was the interpretation, theology and recruiting the Christological hymn of Paul's letter to the Colossians Kol.1,13-23. Initially through a historical-literary analysis, we examined the relevance of the hymn, form and structure, and then we talked about the origins. Then we talked to other hymns found in the New Testament, comparing it with them, helping to understand the relationship of these hymns, both among themselves and with the hymn in Colossians. After we analyzed the basic theological positions of the hymn. Then the thesis moved to the patristic interpretation space while still investigated whether there were trends in the Fathers of the Church and became one connection attempt of any interpretative readings of the Fathers with their time. Completing the prsent thesis, we took valuable lessons from the theological and the interpretive analysis of the hymn, and by hiring the hymn both modern research and from that of the Church Fathers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Theology
Θεολογία
Πατέρες
Fathers
Ερμηνεία
Interpretation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07T13:08:37Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.